Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Územné plánovanie

Územné plánovanie

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy

Platí pre celé územie hl. mesta Bratislavy. Ustanovuje, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územné plány zón. Je podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie. Je zverejnený na stránke hlavného mesta SR Bratislavy.


Územné plány zón

Schválené:
Územný plán zóny Tehelná 
Územný plán zóny Podhorský pás 
Územný plán zóny Koliba - Stráže 
Územný plán zóny Kamenné sady 
Územný plán zóny Horný Kramer

Obstarávané:
Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre 
Územný plán zóny Horná Mlynská dolina 
Územný plán zóny Nobelova 
Územný plán zóny Zátišie – Hattalova
Územný plán zóny Vlárska *
Územný plán zóny Na Revíne *

* ÚPN-Z nie sú určené Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len ÚPN BA), v znení neskorších ZaD, ako časti územia na spracovanie ÚPN-Z. Pre dopracovanie a schválenie ÚPN-Z je nevyhnutné vybrané časti územia doplniť formou Zmien a doplnkov ÚPN BA.

Novoobstrarávane:
Územný plán zóny Krahulčia 2020
Územný plán zón Horný Kramer 2020
Územný plán zóny Koliba Stráže 2020


Urbanistické štúdie

Súťaž - Revitalizácia lokality "Snežienka"
Pripomienkovanie územného plánu

Pripomienkovanie môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Pripomienkovanie územného plánu (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 


Vytvorené: 03.04.2014 13:42, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore