Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prvý zástupca starostu

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.vl
1. zástupca starostu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto


Vyštudoval geológiu-paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát získal na Přírodovědeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. 10 rokov pracoval ako výskumný a vývojový pracovník – geológ na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.
Ako miestny poslanec za volebný obvod číslo 3 – Koliba a Kramáre pôsobí už tretie volebné obdobie, od roku 2014. V rokoch 2017-2022 pôsobil ako poslanec Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, od roku 2018 tiež zastupuje našu mestskú časť v bratislavskom mestskom zastupiteľstve.
V novembri 2022 bol zvolený za predsedu novomestského poslaneckého Klubu Team Bratislava-PS-SaS a 1.12.2022 bol starostom Mgr. Matúšom Čupkom vymenovaný za jeho 1. zástupcu.
Ďalej pôsobí ako:
predseda Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,
člen Komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a verejného poriadku,
člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
člen Miestnej rady.


Kontakt:
telefón: 02/49 253 142
e-mail: martin.vlaciky@banm.sk

Pôsobnosť 1. zástupcu starostu:
životné prostredie
parkovacia politika
územné plánovanie
 


Vytvorené: 04.03.2015 13:25, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore