Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie právne

Oddelenie zabezpečuje úlohy spojené s narábaním s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mestskej časti ako aj so zvereným majetkom, vykonáva právne služby, zastupuje mestskú časť pred súdmi, vedie evidenciu zmlúv. V rámci nezávislej agendy vydáva povolenia a osvedčenia a vykonáva úkony spojené s ochranou spotrebiteľa.
 

Poverený vedením oddelenia

Mgr. Marián Kolek
kancelária č. 313
telefón: 02/49 253 133
e-mail: marian.kolek@banm.sk

Darina Varsányiová
kancelária č. 312
telefón: 02/49 253 403
e-mail: darina.varsanyiova@banm.sk

 

Odborní referenti oddelenia právneho

Mgr. Zuzana Kozáková - právnička
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Mgr. Eva Líšková - právnik
kancelária č. 304/3. poschodie
telefón: 02/49 253 145
e-mail: eva.liskova@banm.sk

Mgr. Ivana Švigárová - právnička
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: ivana.svigarova@banm.sk
JUDr. Katarína Babjak Halászová - právnička
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 144
e-mail: katarina.halaszova@banm.sk

Mgr. Alexandra Neuwirthová - právnička
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201
e-mail: alexandra.neuwirthova@banm.sk

 
 • vyjadruje sa ku všetkým zmluvám, resp. k ich návrhom a zodpovedá za právnu stránku zmlúv uzatváraných MČ
 • na úseku právnej agendy zhromažďuje podklady a vypracováva stanoviská k preloženým materiálom starostu a prednostu miestneho úradu
 • zastupuje MČ v konaniach pred súdmi v občiansko-právnych, obchodno-právnych a pracovno-právnych sporoch
 • zastupuje MČ v právnom styku so správnymi orgánmi
 • zastupuje MČ pred orgánmi prokuratúry a v konaniach vo veci prejednania dedičstva pred notármi
 • vypracováva návrhy žalôb, vyjadrení a  odvolaní
 • zabezpečuje uplatnenie vymáhania pohľadávok u právnických a fyzických osôb súdnou cestou
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí cestou príslušného  exekútora
 • zabezpečuje správne konanie a vydávanie rozhodnutí starostu v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, poskytuje právne poradenstvo vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa, s výnimkou konania súvisiaceho so stavebným zákonom
 • podáva návrhy žalôb vo veci vypratania bytu
 • sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • pripravuje podklady na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva a rokovania miestneho zastupiteľstva

Zoznam zmlúv
Verejné obchodné súťaže na predaj a prenájom majetku


Ing. Kornélia Kasmanová - odborný referent
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

 • vedie evidenciu vlastného majetku a majetku zvereného jej do správy  MČ hlavným mestom SR a orgánov ňou zriadených
 • uzatvára nájomné zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve MČ alebo zverených jej do správy hlavným mestom SR
 • pripravuje podklady pre súdne konania k vymáhaniu pohľadávok MČ, ktoré vyplývajú zo zmlúv o prenájme
 • spracováva podklady k vydaniu súhlasu k prenájmu, resp. predaju nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR
 • majetkovoprávne vysporiada  zverený majetok, pripravuje všetky podklady k návrhom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
 • príprava geodetických podkladov a podkladov z katastra pre potreby miestneho úradu
 • zastupovanie MČ na katastrálnych konaniach,  zhromažďovanie a vyhodnocovanie podkladov pre zápis práv do katastra  nehnuteľností, poskytuje odborné konzultácie vo veci katastra nehnuteľností pre potreby miestneho úradu
 • zaobstaráva majetkovoprávne informácie na úrovni obce
 • vypracováva evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov – pod stavbami garáží, hrady, ostatné plochy
 • vypracováva stanoviská starostu pre primátora hl. mesta SR k zmluvným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku hl. mesta SR nachádzajúceho sa v MČ
 • zabezpečuje správu nehnuteľného majetku MČ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, Zásad hospodárenia s majetkom a VZN MČ BA NM
 • vypracováva žiadosti starostu o predchádzajúci súhlas adresovanú primátorovi k prevodu vlastníckeho práva v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy
 • vedie evidenciu platieb z uzatvorených nájomných zmlúv, sleduje úhrady vyplývajúce z týchto zmlúv, pohľadávky a nakladanie s nimi

Pozemky mestskej časti Bratislava - Nové Mesto


Ing. Andrea Kutarňová - referent služieb podnikateľom
kancelária č. 315/3. poschodie
telefón: 02/49 253 216
e-mail: andrea.kutarnova@banm.sk

V rámci podnikateľskej agendy sú spracovávané povolenia a vykonávané činnosti :

 • záväzné stanovisko k začatiu činnosti - zaobchádzaniu s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • stanovisko k začatiu činnosti - zaobchádzaniu s omamnými a psychotropnými látkami (zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch)
 • povolenie na zriadenie trhového miesta (zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l1Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
 • povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (zákon č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
 • vykonáva úlohy vyplývajúce mestskej časti zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v súvislosti s predajom na trhových miestach
 • vypracováva všeobecne záväzné nariadenia pre oblasť podnikateľských činností
 • rieši a poskytuje súčinnosť pri riešení sťažnosti občanov na nedodržiavanie prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb určeného platným VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ B-NM

Zriadenie prevádzky a čas prevádzky
Zriadenie trhového miesta a predaj
Ďalšia podnikateľská agenda

Ako vybaviť:
Kúpa nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností
Splátkový kalendár
Výmaz záložného práva k bytuPosledná aktualizácia: 31.05.2024 11:03
Hore
Hore
Hore