Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prenájom nehnuteľností

Čo vybavíte

Právnická alebo fyzická osoba môže požiadať o prenájom nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Prenájom na dobu určitú – do 10  kalendárnych dní v jednom mesiaci môže schváliť priamo starosta. Prenájom na dobu určitú nad 10 dní v jednom mesiaci a na dobu neurčitú – musí schváliť miestne zastupiteľstvo.

Žiadosť môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty), Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Čo potrebujete 
  • Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku (nevzťahuje sa na elektronické podanie)
  • Špecifikácia nehnuteľnosti, ktorú chce žiadateľ prenajať, katastrálne územie, parcelné číslo, požadovaná plocha pozemku v m² na prenájom, účel, na ktorý má prenajatý pozemok slúžiť, doba prenájmu
  • Kópia z katastrálnej mapy respektíve geometrický plán s vyznačením predmetu prenájmu
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Ing. Kornélia Kasmanová 
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

Mgr. Zuzana Kozáková
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk


 


Vytvorené: 30.01.2012 10:49, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore