Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Prenájom nehnuteľností

Čo vybavíte

Právnická alebo fyzická osoba môže požiadať o prenájom nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Prenájom na dobu určitú – do 10  kalendárnych dní v jednom mesiaci môže schváliť priamo starosta. Prenájom na dobu určitú nad 10 dní v jednom mesiaci a na dobu neurčitú – musí schváliť miestne zastupiteľstvo.

Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete  Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

 

podatelna@banm.sk

02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosoba@banm.sk

Účely spracúvania:

Prenájom nehnuteľnosti – pozemku

Právny základ spracúvania:

Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Práva dotknutej osoby:

právo na prístup k osobným údajom

právo na opravu osobných údajov

právo na vymazanie osobných údajov

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

právo na prenosnosť osobných údajov

právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Poskytnutie osobných údajov:

Je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy


U koho vybavíte
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia
kancelária č. 313/3. poschodie
telefón: 02/49 253 133
e-mail: marianna.moravcova@banm.sk, pravne@banm.sk

Ing. Kornélia Kasmanová – správa majetku
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

Mgr. Jana Biharyová – právny úsek
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201
e-mail: jana.biharyova@banm.sk

JUDr. František Chamula - právny úsek
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 389
e-mail: frantisek.chamula@banm.sk

Mgr. Ľudovít Beňo
e-mail: ludovit.beno@banm.sk
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 389 

Mgr. Zuzana Kozáková - právny úsek
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Mgr. Mária Mäsiarová - právny úsek
kancelária č. 314/3. poschodie

telefón: 02/49 253 144
e-mail: maria.masiarova@banm.sk

Andrea Vráblová – sekretariát
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: andrea.vrablova@banm.sk
 


Vytvorené: 30.01.2012 10:49, Borčin Ján