Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Doručovanie Hlasu Nového Mesta do Vašich schránok

Vážení obyvatelia a vážené obyvateľky,

keďže vydávanie časopisu Hlas Nového Mesta chceme robiť efektívne, ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na adresné doručovanie výtlačkov budúcich vydaní priamo do vašej poštovej schránky.

Vyplnením formulára si zabezpečíte, že vám nové vydania Hlasu Nového Mesta budeme posielať priamo na vašu adresu. Zároveň nám dáte o sebe vedieť informácie, ktoré nám pomôžu prispôsobiť obsah tak, aby čo najviac spĺňal vaše požiadavky.

Odoslaním formulára dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle §5 písm. a) a v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, IČO: 00 603 317, v rozsahu: hore uvedených údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje) na účel: adresné doručovanie vydaní časopisu Hlas Nového Mesta, realizované Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava poskytujem súhlas na obdobie od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2026. V zmysle §14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.


Posledná aktualizácia: 09.04.2024 15:59
Hore
Hore
Hore