Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Komunitné centrum


Ovručská 5
Bratislava
tel: 0907 977 211
email: komunitne@banm.sk

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov MĆ Bratislava – Nové Mesto, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. KC je otvorené v prospech celej komunity, preto každý člen komunity ho chráni pred devastáciou hmotnou ako i devastáciou slovnou a preberá zodpovednosť za škody hmotné i nehmotné. Jeho cieľom je pomôcť a zlepšiť kvalitu života jednotlivcova celej komunity, pričom komunitu predstavujú všetci obyvatelia MČ. Činnosť centra zabezpečujú koordinátor a asistent.

Predmetom Komunitného centra:
a) je poskytovať sociálne, odborné a komunitné služby  bez rezidencie klienta

 • poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít,
 • podpora záujmovej činnosti,
 • zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,
 • prevencia a predchádzanie sociálno – patologických javov a rizikového správania,
 • prevencia sociálnej exklúzie,
 • vzdelávanie a spolupráca s organizáciami,
 • poskytovanie sociálnych poradenských činností pre potreby komunity a klienta,
 • poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca, skupiny a ich vzájomnej interakcie,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov FO,
 • poskytovanie komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie,

b) vykonávanie preventívnych aktivít,
c) zabezpečovanie záujmovej činnosti

Komunitné centrum pre tento účel na nachádza v zrekonštruovanej budove na Ovručskej ulici, ktorej vlastníkom je Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

Kontaktná osoba : Mgr. Silvia Polaščin 
e-mail: silvia.polascin@banm.sk

Mgr. Ľudmila Orbanová

Anna Debnárová - terénny pracovník
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 311
e-mail: socialne.debnarova@banm.sk

 • rieši problematiku ľudí bez domova v mestskej časti BNM,
 • vedie ich evidenciu podľa lokalít v mestskej časti BNM,
 • spolupracuje s úradmi a inštitúciami na zabezpečenie základných životných potrieb,  vytváraní pracovných návykov,
 • poskytuje základné poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov,
 • vedie motivačné rozhovory, zamerané na zmenu sociálnej situácie človeka
 • vykonáva činnosti v súlade s § 24d  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov

Akcie v Komunitnom centre

Hore
Hore
Hore