Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Komunitné centrum


Ovručská 5
Bratislava
tel: 02/49 253 344

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov MĆ Bratislava – Nové Mesto, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. KC je otvorené v prospech celej komunity, preto každý člen komunity ho chráni pred devastáciou hmotnou ako i devastáciou slovnou a preberá zodpovednosť za škody hmotné i nehmotné. Jeho cieľom je pomôcť a zlepšiť kvalitu života jednotlivcova celej komunity, pričom komunitu predstavujú všetci obyvatelia MČ. Činnosť centra zabezpečujú koordinátor a asistent.

Predmetom Komunitného centra:
a) je poskytovať sociálne, odborné a komunitné služby  bez rezidencie klienta

  • poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít,
  • podpora záujmovej činnosti,
  • zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,
  • prevencia a predchádzanie sociálno – patologických javov a rizikového správania,
  • prevencia sociálnej exklúzie,
  • vzdelávanie a spolupráca s organizáciami,
  • poskytovanie sociálnych poradenských činností pre potreby komunity a klienta,
  • poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca, skupiny a ich vzájomnej interakcie,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov FO,
  • poskytovanie komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie,

b) vykonávanie preventívnych aktivít,
c) zabezpečovanie záujmovej činnosti

Komunitné centrum pre tento účel na nachádza v zrekonštruovanej budove na Ovručskej ulici, ktorej vlastníkom je Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

Kontaktná osoba : Mgr. Eva Chrappová 
e-mail: eva.chrappova@banm.sk

Hore
Hore
Hore