Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vydávanie hlasovacieho preukazu

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydáva hlasovacie preukazy pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a chcú sa zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR. 

Služba sa poskytuje v zmysle § 11c Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, a referendum.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
  • Elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (§ 11c ods.5) cez elektronickú službu Vydávanie voličského preukazu (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou svojej eID karty)
  • Osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (§ 11c ods.2)
  • V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená mestskej časti Bratislava-Nové Mesto najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (§ 11c ods.4)
  • Elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (§ 11c ods.5) na mailovú adresu podatelna@banm.sk
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi a korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť Bratislava-Nové Mesto doručí hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz sa zasiela doporučene do vlastných rúk.

Hlasovací preukaz môže prevziať aj splnomocnená osoba. V tom prípade volič v žiadosti uvedie jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, splnomocnením a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Služba nie je spoplatnená.
 
Legislatíva: 
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Referát organizačný
telefón: 02/49 253 214, 02/49 253 408
e-mail:
podatelna@banm.skPosledná aktualizácia: 09.04.2024 10:00
Hore
Hore
Hore