Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rybársky lístok

Čo vybavíte

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka. Mestská časť Bratislava–Nové Mesto vydáva rybárske lístky v súlade so:

Rybársky lístok je povinná občanovi vydať ľubovoľná mestská časť bez ohľadu na adresu bydliska občana. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec. Okrem platného rybárskeho lístka, musí mať občan aj povolenie vydané rybárskym zväzom. Proces vydávania povolenia rybárskym zväzom nie je predmetom tejto služby.

Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte).

Rybársky lístok  je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Žiadosť môžete podať

  • osobne na miestnom úrade
  • elektronicky cez elektronickú službu Vydávanie rybárskeho lístku (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
  • elektronickou formou na e-mailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Čo potrebujete
  • občiansky preukaz
  • potvrdenie o uhradení správneho poplatku
Poplatky (v eurách)*:
Sadzobník správnych poplatkov (platný od 1.4.2024)*  
Trojročný rybársky lístok 25,00
Ročný rybársky lístok 10,00
Mesačný rybársky lístok 5,00
Týždenný rybársky lístok 3,00

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku.

Od poplatku sú oslobodení:

- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,
- cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,
- osoby do pätnásť rokov.
 

*Správne   poplatky   sa   vyberajú   v  hotovosti,   prevodom  z účtu,   alebo poštovým  poukazom  v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte:

Bronislava Falušiová
kancelária 14/prízemie
telefón: 02/49 253 321
e-mail: bronislava.falusiova@banm.sk

Mgr. Barbara Lichtman
kancelária č. 517a/5. poschodie
telefón: 02/49 253 595
e-mail: barbara.lichtman@banm.sk
 


Posledná aktualizácia: 01.07.2024 07:58
Hore
Hore
Hore