Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030

19.05.2022 - Ako sa bude mestská časť Bratislava-Nové Mesto meniť počas najbližších rokov a ako bude vyzerať v roku 2030? Ako sa vysporiadať s nedostatočnými kapacitami materských a základných škôl, čo treba urobiť pre dostupnú sociálnu starostlivosť, zlepšenie dopravy alebo pre kvalitnejšie životné prostredie? Odpoveď na tieto otázky dá Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030 (PHRSR), ktorý v tomto období vzniká. Ide o základný strategický dokument, ktorý definuje priority rozvoja mestskej časti.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto začala na PHRSR pracovať koncom minulého roka, kedy bola vypracovaná a prerokovaná tzv. Vstupná správa pre tvorbu PHRSR, ktorá vytvorila úvodný podklad pre tvorbu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030. Pod gesciou vedenia mestskej časti vznikli pracovné skupiny pre šesť základných oblastí:
  • Udržateľná mobilita a technická infraštruktúra;
  • Životné prostredie;
  • Školstvo a šport;
  • Výskum, vývoj, informačno-komunikačné technológie a inovácie, ľudské zdroje, ľudský kapitál;
  • Zdravotná a sociálna starostlivosť a
  • Cestovný ruch, kultúra a kreatívny priemysel.
 
Členovia jednotlivých pracovných skupín analyzovali a pomenovali základné problémy ako aj kľúčové riešenia rozvoja. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja nielenže pomenúva smer a priority rozvoja mestskej časti, ale uvádza aj spôsoby riešenia existujúcich problémov. Zároveň slúži ako podklad pre uchádzanie sa o externé zdroje – to znamená, že ak bude mestská časť v budúcnosti podávať žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu alebo z tzv. eurofondov, svoju žiadosť podporí aj argumentom, že príslušný projekt sa nachádza aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Z rokovania pracovných skupín vzišiel spoločný návrh PHRSR mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030.

Ucelený návrh PHRSR mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030 bol predstavený na verejnom prerokovaní v stredisku kultúry Vajnorská dňa 20.6.2022 aj za účasti širokej verejnosti.
Prezentácia link (PDF link)

V rámci spracovania PHRSR prebehol dotazníkový prieskum od 19.5.2022 – 17.6.2022, ktorého cieľom bolo preveriť získané informácie prípadne získať nové podnety od obyvateľov jednotlivých štvrtí. Dotazník bol distribuovaný v tlačenej podobe spolu s Hlasom Nového Mesta a bol prístupný v online podobe aj na webstránke mestskej časti. 

Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre roky 2022-2030  bolo možné pripomienkovať od 25.7.2022 do 24.8.2022 elektronicky alebo odovzdať v podateľni miestneho úradu na Junáckej č. 1. Pripomienky boli vyhodnotené a relevantné z nich zapracované do finálnej podoby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Miestne zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030 na 41. zasadnutí dňa 27.09.2022.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre roky 2022-2030 
Príloha 1 Akčný plán
Príloha 2 Výsledky dotazníkového prieskumu
MiNi PHSR - skrátená verzia dokumentuPosledná aktualizácia: 27.10.2022 11:36
Hore
Hore
Hore