Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pripomienkovanie

Pripomienkovanie môžete podať:

Pripomienkovanie návrhov noriem a dokumentov

Návrh plánu činnosti kontrolóra a návrh programového rozpočtu o ktorom má rokovať miestne zastupiteľstvo musí byť vyvesené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva.
Pripomienkovanie je možné realizovať:
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1 , 832 91 Bratislava 32
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • do zápisnice: na oddelení organizačnom a evidencie obyvateľov miestneho úradu 4.posch. č. d. 405

Pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať miestne zastupiteľstvo musí byť vyvesené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje aj na internetovej stránke mestskej časti. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota na pripomienkovanie občanmi.
Pripomienkovanie je možné realizovať:
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1 , 832 91 Bratislava 32
  • elektronickou  formou na  emailovú adresu:podatelna@banm.sk
  • do zápisnice: na oddelení organizačnom a evidencie obyvateľov miestneho úradu 4.posch. č. d. 405  
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Dátum ukončenia pripomienkovanie je vždy pri návrhu uvedený.      
Vyhodnotenie pripomienok sa predkladá  poslancom miestneho zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním miestneho zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

 
 


Posledná aktualizácia: 30.10.2023 07:32
Hore
Hore
Hore