Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Pripomienkovanie

Pripomienkovanie môžete podať:

Pripomienkovanie návrhov noriem a dokumentov

Návrh plánu činnosti kontrolóra a návrh programového rozpočtu o ktorom má rokovať miestne zastupiteľstvo musí byť vyvesené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva.
Pripomienkovanie je možné realizovať:

Pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať miestne zastupiteľstvo musí byť vyvesené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje aj na internetovej stránke mestskej časti. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota na pripomienkovanie občanmi.
Pripomienkovanie je možné realizovať:
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Dátum ukončenia pripomienkovanie je vždy pri návrhu uvedený.      
Vyhodnotenie pripomienok sa predkladá  poslancom miestneho zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním miestneho zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

 
 


Vytvorené: 14.01.2010 07:17, webman