Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Žiadosť o podporu zo ŠFRB

Čo vybavíte

Podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť na:
 • obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
 • výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne, alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
 • kúpu bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome a v rodinnom dome,
 • obnovu bytovej budovy- obnova bytového domu a rodinného domu
 • výstavbu nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
 • obnovu zariadenia sociálnych služieb,
 • zatepľovanie bytovej budovy,
 • obstaranie technickej vybavenosti k nájomným bytom (kúpa, výstavba),
 • kúpa pozemku k nájomným bytom (len PO - právnické osoby)
Žiadateľ o podporu podá prostredníctvom obce (ktorá je sídlom okresu príslušného podľa miesta stavby) vyplnenú žiadosť. Obec do 10 pracovných dní overí úplnosť náležitosti žiadosti a zašle ju fondu. Do 110 dní od doručenia obcou rozhodne štátny fond o poskytnutí podpory. Ak žiadosti vyhovie, zašle žiadateľovi návrh zmluvy. Ak jej nevyhovie, oznámi to žiadateľovi do 30 dní od rozhodnutia.
Bližšie informácie o získaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto.

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91
Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
  02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosoba@banm.sk 

Účely spracúvania osobných údajov:

Overenie úplnosti náležitostí žiadosti o podporu zo ŠFRB a žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru zo ŠFRB, v prípade neúplnosti žiadostí jej vrátenie späť žiadateľovi, v prípade úplnej žiadosti jej overenie, zaevidovanie v EPŽ systéme ŠFRB a zaslanie ŠFRB

Príjemcovia osobných údajov:

Štátny fond rozvoja bývania

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Pracovný postup (vnútorný predpis ŠFRB) o kontrole čerpania úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania

Doba uchovávania osobných údajov:

Na dobu splnenia zmluvného záväzku Štátnemu fondu rozvoja bývania podľa § 19 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou


U koho vybavíte
Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
telefón: : 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
           alena.nagyova@banm.sk

 


Vytvorené: 11.01.2012 10:46, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore