Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Žiadosť o podporu zo ŠFRB

Čo vybavíte

Podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť na:
 • obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
 • výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne, alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
 • kúpu bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome a v rodinnom dome,
 • obnovu bytovej budovy- obnova bytového domu a rodinného domu
 • výstavbu nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
 • obnovu zariadenia sociálnych služieb, výstavba zariadenia sociálnych služieb, súvisiacej technickej vybavenosti a kúpa pozemku,
 • zatepľovanie bytovej budovy,
 • obstaranie technickej vybavenosti k nájomným bytom (kúpa, výstavba),
 • kúpa pozemku k nájomným bytom,
 • kúpa bytu, výstavba bytu, stavebná úprava bytu (manželia do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti),
 • obstaranie ubytovacieho domu, súvisiacej technickej vybavenosti a kúpa pozemku
Žiadateľ o podporu podá prostredníctvom obce (ktorá je sídlom okresu príslušného podľa miesta stavby) vyplnenú a podpísanú žiadosť oprávnenou osobou v zákonnej lehote na predkladanie žiadosti. Pracovník MÚ overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak sú v žiadosti nedostatky, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy doplnil žiadosť. Štátny fond rozvoja bývania rozhodne najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Bližšie informácie o získaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto.

U koho vybavíte

Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
telefón: : 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
           alena.nagyova@banm.sk

 


Posledná aktualizácia: 11.01.2021 11:23
Hore
Hore
Hore