Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Žiadosť o podporu zo ŠFRB

Čo vybavíte

Podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť na:
Žiadateľ o podporu podá prostredníctvom obce (ktorá je sídlom okresu príslušného podľa miesta stavby) vyplnenú a podpísanú žiadosť oprávnenou osobou v zákonnej lehote na predkladanie žiadosti. Pracovník MÚ overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak sú v žiadosti nedostatky, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy doplnil žiadosť. Štátny fond rozvoja bývania rozhodne najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Bližšie informácie o získaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto.

U koho vybavíte

Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
telefón: : 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
           alena.nagyova@banm.sk

 


Vytvorené: 11.01.2012 10:46, Borčin Ján