Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Žiadosť o podporu zo ŠFRB

Čo vybavíte

Podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť na: Žiadateľ o podporu podá prostredníctvom obce (ktorá je sídlom okresu príslušného podľa miesta stavby) vyplnenú žiadosť. Obec do 10 pracovných dní overí úplnosť náležitosti žiadosti a zašle ju fondu. Do 110 dní od doručenia obcou rozhodne štátny fond o poskytnutí podpory. Ak žiadosti vyhovie, zašle žiadateľovi návrh zmluvy. Ak jej nevyhovie, oznámi to žiadateľovi do 30 dní od rozhodnutia.
Bližšie informácie o získaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto.

U koho vybavíte

Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
telefón: : 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
           alena.nagyova@banm.sk

 


Vytvorené: 11.01.2012 10:46, Borčin Ján