Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kancelária starostu

Poverená vedením kancelárie starostu:
Michalková Katarína 
kancelária č. 411/4. poschodie
telefón: 02/49 253 300
e-mail: katarina.michalkova@banm.sk

Sekretariát starostu
Marta Štefánková
e-mail: marta.stefankova@banm.sk
telefón: 02/49 253 422
fax: 02/44 258 840
e-mail: sekretariat@banm.sk

Mgr. Viktória Dvorská - asistentka starostu

Referát krízového riadenia, civilnej ochrany, PO a BOZP a GDPR

Mgr. Martin Bednár, PhD. - odborný pracovník na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany, Po, BOZP a GDPR
zodpovedná osoba v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
kancelária č. 105/1. poschodie
telefón: 02/49 253 323
e-mail: martin.bednar@banm.sk

Výkonný redaktor časopisu Hlas Nového Mesta
Ing. Jana Škutková
kancelária č. 224/2. poschodie
telefón: 02/49 253 241
e-mail: jana.skutkova@banm.sk

Referát miezd a personalistiky
Ing. Ingrid Hollá - personálne
kancelária č. 407/4. poschodie
telefón: 02/49 253 243
e-mail: ingrid.holla@banm.sk

Adriana Miešková - mzdy
kancelária č. 410/4. poschodie
telefón: 02/49 253 228
e-mail: adriana.mieskova@banm.sk

Komunikačný špecialista, správca portálu OPS a fotografka
Bc. Jana Plevová
kancelária č. 224/2. poschodie
telefón: 02/49 253 242
e-mail: jana.plevova@banm.skfotograf@banm.skodkazprestarostu@banm.sk

Anna Debnárová - koordinátorka práce s ľuďmi bez domova
kancelária č. 210/1. poschodie
telefón: 02/49 253 311
e-mail: anna.debnarova@banm.sk
 


Krízový štáb

Štatút krízového štábu BANM
Zápisnica z rokovania krízového štábu 21.08.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 27.05.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 21.04.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 03.04.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 17.03.2020


Zoznam členov Krízového štábu 
predseda -  Mgr. Matúš Čupka, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto, kontakt: 02/49 253 422, sekretariat@banm.sk
podpredseda - Ing. arch. Igor Hianik, prednosta miestneho úradu, kontakt: 02/49 253 223, prednosta@banm.sk
tajomník - Mgr. PhDr. Martin Bednár, krízové riadenie, kontakt: 02/49 253 323, martin.bednar@banm.sk
člen - Ing. Silvia Ruppertová, vedúca oddelenia majetku, kontakt: 02/49 253 157, silvia.ruppertova@banm.sk
člen - RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková, zástupkyňa prednostu, kontakt: 02/49 253 223, daniela.kasakova@banm.sk
člen - JUDr. Daniel Hulín, riaditeľ EKO - podnik VPS, kontakt: 02/44 373 920, sekretariat@ekovps.sk
člen - Mgr. Tibor Csomor, oddelenie verejného poriadku, 02/49 253 125, tibor.csomor@banm.sk
člen - Mgr. Martin Gaál, veliteľ okresného veliteľstva Mestskej polície Bratislava, kontakt: 02/159, velitelstvoba3@mp.bratislava.sk


 


Vytvorené: 01.03.2010 20:41, Kollárik Ľudovít
Hore
Hore
Hore