Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Normy

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto je povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a je povinná podľa § 5 zverejniť tieto informácie:
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Dokumenty uvedené v tejto sekcii napĺňajú túto povinnosť.
 1. Rozpočet - na stránke Oddelenia financií a účtovníctva
 2. Organizačný poriadok miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto; Organizačná štruktúra mestskej časti Bratislava-Nové MestoDodatok č. 1 k organizačnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 09.01.2023, Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 09.01.2023Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 09.01.2023Dodatok č. 4 k organizačnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 09.01.2023Dodatok č. 5 k organizačnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 09.01.2023
 3. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválený 7.12.2021
 4. Úplné znenie rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 schváleného Miestnou radou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 22.05.2018 uznesením č. 23/12 
 5. Rokovací poriadok komisie pre školstvo a vzdelanie Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 6. Rokovací poriadok komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 7. Rokovací poriadok komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 8. Rokovací poriadok komisie pre správu a nakladanie s majetkom MČ BNM
 9. Rokovací poriadok komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 10. Rokovací poriadok komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 11. Rokovací poriadok komisie MZ MČ BNM na ochranu verejného záujmu
 12. Rokovací poriadok Dotačnej komisie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 13. Rokovací poriadok výberovej komisie pre výber riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií (s výnimkou škôl) a členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 14. Úlohy komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 15. Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 16. Etický kódex zamestnanca 
 17. Pracovný poriadok + Dodatok č. 1, Dodatok č. 2
 18. Úplné znenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou + Dodatok č.1
 19. Úplné znenie zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (Dodatok č. 1+Dodatok č. 2+Dodatok č. 3+Dodatok č. 4+Dodatok č. 5)
 20. Úplné znenie zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 6.10.2020 uznesením č. 18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č. 1 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30, v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27.09.2022 uznesením č. 40/16, v znení Dodatku č. 3 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27.06.2023 uznesením č. 05/16
 21. Úplné znenie zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27.09.2022 uznesením č 14/15
 22. Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 23. Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 24. Zásady o poskytovaní cestovných náhrad
 25. Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta 
 26. Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 27. Zásady vybavovania sťažností
 28. Zásady vybavovania petícií
 29. Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
 30. Štatút časopisu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta
 31. Štatút Programovej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre televízne vysielanie
 32. Štatút Fondu rozvoja bývania
 33. Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu
 34. Metodický pokyn k vykonávaniu štátneho dozoru pri nelegálnom výrube drevín
 35. Metodický pokyn pri riešení odstránenia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch
 36. Metodický pokyn pri riešení odstránenia vozidiel, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie
 37. Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona o e-Governmente v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 38. Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia-Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Robotníckej 11 v správe MČ BNM
 39. Prevádzkový poriadok Denného centra Vajnorská 51
 40. Prevádzkový poriadok Denného centra Nobelova 30
 41. Prevádzkový poriadok Denného centra Račianska 89
 42. Prevádzkový poriadok Denného centra Športová 1
 43. Prevádzkový poriadok Denného centra Chemická 1
 44. Prevádzkový poriadok Denného centra Jeséniova 49
 45. Prevádzkový poriadok Denného centra Stromová 18
 46. Prevádzkový poriadok Denného centra Sibírska 37
 47. Prevádzkový poriadok Komunitného centra Ovručská 5
 48. Pravidlá participatívneho rozpočtu
 49. Príkaz prednostu č. 2/2022 o správnych a iných poplatkoch
 50. Smernica o preverovaní a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
 51. Rokovací poriadok Redakčnej rady časopisu Hlas Nového Mesta
 Pripomienky posielajte na E-mailovu adresu podatelna@banm.sk

Kompletný zoznam platných noriem nájdete aj na stránke Digitálneho zastupiteľstva v sekcii Normy


Posledná aktualizácia: 10.07.2024 08:55
Hore
Hore
Hore