Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Normy

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto je povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a je povinná zverejniť tieto informácie:
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Dokumenty uvedené v tejto sekcii napĺňajú túto povinnosť.
 1. Rozpočet - na stránke Oddelenia hospodárske a finančné
 2. Organizačný poriadok MÚ mestskej časti Bratislava - Nové Mesto + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2 + Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku + Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku + Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku
 3. Dodatok č. 5 ROKOVACIEHO PORIADKU Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 4. ÚPLNÉ ZNENIE ROKOVACIEHO PORIADKU Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 5. Úplné znenie rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 schváleného Miestnou radou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 22.05.2018 uznesením č. 23/12 
 6. Rokovací poriadok komisie pre školstvo a vzdelanie Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 7. Rokovací poriadok komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 8. Rokovací poriadok komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 9. Rokovací poriadok komisie pre správu a nakladanie s majetkom MČ BNM
 10. Rokovací poriadok komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 11. Rokovací poriadok komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 12. Rokovací poriadok komisie MZ MČ BNM na ochranu verejného záujmu
 13. Rokovací poriadok Dotačnej komisie mestskej časti Bratislava Nové - Mesto
 14. Úlohy komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 15. Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové mesto
 16. Etický kódex zamestnanca 
 17. Pracovný poriadok + Dodatok č. 1
 18. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ BNM a s majetkom zvereným jej do správy hl. mestom SR Bratislavou
 19. Úplné znenie Zásad prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
 20. Úplné znenie zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (Dodatok č. 1+Dodatok č. 2+Dodatok č. 3+Dodatok č. 4+Dodatok č. 5)
 21. Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 22. Zásady poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 23. Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 24. Zásady o poskytovaní cestovných náhrad
 25. Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta 
 26. Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 27. Zásady vybavovania sťažností
 28. Zásady vybavovania petícií
 29. Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
 30. Štatút časopisu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta
 31. Štatút Programovej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre televízne vysielanie
 32. Štatút Fondu rozvoja bývania
 33. Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu
 34. Smernica o sprístupňovaní informácii
 35. Smernica o sprístupňovaní informácií úplné znenie
 36. Dodatok č. 1 k Smernici o sprístupňovaní informácií
 37. Smernica upravujúca systém finančného riadenia, finančnej kontroly a elektronického výkonu základnej finančnej kontroly
 38. Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní 
 39. Smernica na výber zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest
 40. Smernica upravujúca vedenie podvojného účtovníctva a obeh účtovných dokladov
 41. Smernica k prijímaniu všeobecne záväzných nariadení a zásad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 42. Smernica o preverovaní a o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
 43. Smernica o ochrane osobných údajov
 44. Smernica o kamerových systémoch
 45. Metodický pokyn k vykonávaniu štátneho dozoru pri nelegálnom výrube drevín
 46. Metodický pokyn pri riešení odstránenia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch
 47. Metodický pokyn pri riešení odstránenia vozidiel, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie
 48. Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona o e-Governmente v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 49. Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia-Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Robotníckej 11 v správe MČ BNM
 50. Prevádzkový poriadok Denného centra Vajnorská 51
 51. Prevádzkový poriadok Denného centra Nobelova 30
 52. Prevádzkový poriadok Denného centra Račianska 89
 53. Prevádzkový poriadok Denného centra Športová 1
 54. Prevádzkový poriadok Denného centra Chemická 1
 55. Prevádzkový poriadok Denného centra Jeséniova 49
 56. Prevádzkový poriadok Denného centra Stromová 18
 57. Prevádzkový poriadok Denného centra Sibírska 37
 58. Prevádzkový poriadok Komunitného centra Ovručská 5
 59. Pravidlá participatívneho rozpočtu
 60. Príkaz prednostu č. 5/2021 o správnych a iných poplatkoch
 Pripomienky posielajte na E-mailovu adresu podatelna@banm.sk

Kompletný zoznam platných noriem nájdete aj na stránke Digitálneho zastupiteľstva v sekcii Normy

 
 

 


 Vytvorené: 14.01.2010 07:11, webman
Hore
Hore
Hore