Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Normy

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto je povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a je povinná zverejniť tieto informácie:
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Dokumenty uvedené v tejto sekcii napĺňajú túto povinnosť.
 1. Rozpočet - na stránke Oddelenia hospodárske a finančné
 2. Organizačný poriadok MÚ mestskej časti Bratislava - Nové Mesto + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2
 3. Odmeňovací poriadok samosprávy - úplné znenie  + Príloha č. 1 odmeňovacieho poriadku + Dodatok č. 1
 4. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie
 5. Rokovací poriadok Miestnej rady
 6. Rokovací poriadok komisie pre školstvo a vzdelanie Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 7. Rokovací poriadok komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 8. Rokovací poriadok komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 9. Rokovací poriadok komisie pre správu a nakladanie s majetkom MČ BNM
 10. Rokovací poriadok komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 11. Rokovací poriadok komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 12. Rokovací poriadok komisie MZ MČ BNM na ochranu verejného záujmu
 13. Rokovací poriadok Dotačnej komisie mestskej časti Bratislava Nové - Mesto
 14. Úlohy komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 15. Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové mesto
 16. Etický kódex zamestnanca 
 17. Pracovný poriadok
 18. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ BNM a s majetkom zvereným jej do správy hl. mestom SR Bratislavou
 19. Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve MČ Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy hl. mestom SR Bratislavou
 20. Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie
 21. Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom - úplné znenie
 22. Zásady poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 23. Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM - úplné znenie
 24. Zásady určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby pre obyvateľov 
 25. Zásady o poskytovaní cestovných náhrad
 26. Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta 
 27. Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 28. Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy MČ BNM
 29. Štatút časopisu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta
 30. Štatút Programovej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre televízne vysielanie
 31. Štatút Fondu rozvoja bývania
 32. Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu
 33. Správne poplatky + Dodatok č. 1 Príkazu prednostu MÚ Bratislava - Nové Mesto č. 5/2012
 34. Smernica o sprístupňovaní informácii
 35. Smernica o sprístupňovaní informácií úplné znenie
 36. Dodatok č. 1 k Smernici o sprístupňovaní informácií
 37. Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 38. Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly
 39. Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní 
 40. Smernica na výber zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest
 41. Smernica o vedení podvojného účtovníctva a obehu účtovných dokladov
 42. Metodický pokyn k vykonávaniu štátneho dozoru pri nelegálnom výrube drevín
 43. Metodický pokyn pri riešení odstránenia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch
 44. Metodický pokyn pri riešení odstránenia vozidiel, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie
 45. Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia-Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Robotníckej 11 v správe MČ BNM
 46. Prevádzkový poriadok Denného centra Vajnorská 51
 47. Prevádzkový poriadok Denného centra Nobelova 30
 48. Prevádzkový poriadok Denného centra Račianska 89
 49. Prevádzkový poriadok Denného centra Športová 1
 50. Prevádzkový poriadok Denného centra Chemická 1
 51. Prevádzkový poriadok Denného centra Jeséniova 51
 52. Prevádzkový poriadok Denného centra Stromová 18
 53. Prevádzkový poriadok Denného centra Sibírska 37
 54. Prevádzkový poriadok Komunitného centra Ovručská 5
 55. Pravidlá participatívneho rozpočtu
 Pripomienky posielajte na E-mailovu adresu organizacne@banm.sk


 

 


 Vytvorené: 14.01.2010 07:11, webman