Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Matričný úrad

Vedúca Matričného úradu

Mgr. Andrea Strapcová

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
2. poschodie, kancelárie č: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49 253 263
fax: 02/44 258 883
Matrika vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Mgr. Andrea Strapcová / SOBÁŠNA MATRIKA
kancelária č. 219/2. poschodie
telefón: 02/49 253 263
e-mail: andrea.strapcova@banm.sk
 • vybavuje žiadosti snúbencov o uzavretie manželstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vyhotovuje povolenia uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom;
 • vybavuje žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Mgr. Daniela Srnanská - matrikárka / RODNÁ MATRIKA
e-mail: daniela.srnanska@banm.sk
kancelária č. 216/2. poschodie
telefón: 02/49 253 262
 • vydáva rodné listy detí narodených v roku 2021 na použitie v SR i v zahraničí;
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva pred narodením dieťaťa
Darina Hakošová - matrikárka / RODNÁ MATRIKA
e-mail: darina.hakosova@banm.sk
kancelária č. 216/2. poschodie
telefón: 02/49 253 262
 • vydáva rodné listy detí narodených v roku 2021 na použitie v SR i v zahraničí;
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva pred narodením dieťaťa
 • vydáva duplikáty matričných dokladov pre použitie v SR i v zahraničí za roky 1971-2020;
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva po narodení dieťaťa;
 • vykonáva zápisy do osobitnej matriky (narodenia, sobáše, úmrtia) slovenských štátnych občanov, ktoré nastali v zahraničí;
 • vybavuje žiadosti o zmenu mena a priezviska
Lenka Marková - matrikárka / ÚMRTNÁ MATRIKA
e-mail: lenka.markova@banm.sk
kancelária č. 217/2. poschodie
telefón: 02/49 253 264
 • vybavuje úmrtia občanov, ktoré nastali v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vydáva úmrtné listy zomrelých v roku 2021 na použitie v SR i v zahraničí
Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sú tieto nemocnice:
 • Nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, Limbová 5
 • Národný ústav detských chorôb ( NÚDCH), Limbová 1
 • Národný onkologický ústav, Klenová 1
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pod Krásnou hôrkou 1
 • Klinika infektológie a geografickej medicíny, Limbová 17
 • Železničná nemocnica a poliklinika, Šancová 110
Ing. Katarína Šuleková
e-mail: katarina.sulekova@banm.sk
kancelária č. 218/2. poschodie
telefón: 02/49 253 253
 
Stránkové hodiny platné od 1. 9. 2019:
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
 
Sadzobník správnych poplatkoch na Matričnom úrade od 1.1.2018 - v €
- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
- nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00
- uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
- príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene 199,00
- príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v MČ 100,00

Plán sobášnych obradov na rok 2021
Prehľad najdôležitejších právnych predpisov na Matričnom úrade

Ako vybaviť:
Narodenie dieťaťa
Uzavretie manželstva
Úmrtie
Výpisy z matrík
Zápis do osobitnej matriky
Zmena mena a priezviska

IMG_1356rIMG_1364r
IMG_1365rIMG_1367r
IMG_1368rIMG_1370r
IMG_1368rIMG_1357r


Vytvorené: 18.01.2010 16:09,
Hore
Hore
Hore