Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Matričný úrad

Vedúca Matričného úradu:
Viera Zámečníková

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
2. poschodie, kancelárie č: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49 253 263
fax: 02/44 258 883
e-mail: viera.zamecnikova@banm.sk
 
Matrika vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.
 
Viera Zámečníková
kancelária č. 219/2. poschodie
telefón: 02/49 253 263
fax: 02/44 258 883
e-mail: viera.zamecnikova@banm.sk
 • uzavretie manželstva
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom
 • zmeny mena a priezviska
 • zápisy do osobitnej matriky (narodenia, sobáše, úmrtia) slovenských štátnych občanov, ktoré nastali v cudzine
Mgr. Daniela Srnanská - matrikárka
e-mail: daniela.srnanska@banm.sk
kancelária č. 218/2. poschodie
telefón: 02/49 253 253
 • vydáva matričné doklady 
 • vyhotovuje  zápisnice o určení otcovstva pred narodením a po narodení
 • vykonáva zápisy do matričných kníh
 • vedie elektronickú registratúru za Matričný úrad
Blanka Mocková – matrikárka
kancelária č. 217/2. poschodie
telefón: 02/49 253 264
e-mail: blanka.mockova@banm.sk
 • vybavuje úmrtia občanov, ktoré nastali v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • vydáva úmrtné listy pre použitie v SR i v zahraničí
 • vkladá do počítačového systému úmrtia od r. 1971
Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sú tieto nemocnice:
 • Nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, Limbová 5
 • Národný ústav detských chorôb ( NÚDCH), Limbová 1
 • Národný onkologický ústav, Klenová 1
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pod Krásnou hôrkou 1
 • Klinika infektológie a geografickej medicíny, Limbová 17
 • Železničná nemocnica a poliklinika, Šancová 110
Darina Hakošová - matrikárka
e-mail: darina.hakosova@banm.sk
Lenka Marková - matrikárka
e-mail: lenka.markova@banm.sk
kancelária č. 216/2. poschodie
telefón: 02/49 253 262
 • vydávajú rodné listy novorodených detí
 • vykonávajú zápisy do kníh narodení
 • vyhotovujú Zápisnice o určení otcovstva pred a po narodení
 • vydávajú matričné doklady pre použitie v SR i v zahraničí
 • vkladajú do počítačového systému narodenia od roku 1971
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  
 
Sadzobník správnych poplatkoch na Matričnom úrade od 1.1.2018 - v €
- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
- nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00
- uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
- príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene 199,00
- príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v MČ 100,00

Plán sobášnych obradov na rok 2018
Prehľad najdôležitejších právnych predpisov na Matričnom úrade

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Vám prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje tieto informácie:
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@banm.sk
Účel spracúvania osobných údajov: Štátna evidencia osobného stavu fyzických osôb, ktoré sa narodili,
uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR a štátnych občanov SR,
ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine
Príjemcovia osobných údajov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Doba uchovávania osobných údajov: V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov
Práva dotknutej osoby:
Informujeme Vás o Vašom práve:
 • na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,
 • práve na opravu týchto osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa
           § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. dozornému orgánu, ktorým je Úrad na 
           ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Ak sú splnené podmienky podľa nariadenia EÚ 2016/679, má dotknutá osoba
ďalej právo:
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov: Je zákonnou požiadavkou

Ako vybaviť:
Narodenie dieťaťa
Uzavretie manželstva
Úmrtie
Výpisy z matrík
Zápis do osobitnej matriky
Zmena mena a priezviska

IMG_1356rIMG_1364r
IMG_1365rIMG_1367r
IMG_1368rIMG_1370r
IMG_1368rIMG_1357r


Vytvorené: 18.01.2010 16:09,
Hore
Hore
Hore