Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Matričný úrad

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad funguje v upravenom režime: https://www.banm.sk/napiste-nam-svoju-poziadavku-a-nechajte-na-seba-kontakt-ozveme-sa-vam/
S výnimkou podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a osvedčovania podpisov a listín sú ostatné oddelenia pre verejnosť do odvolania zatvorené. V prípade potreby ich kontaktujte telefonicky alebo mailom: https://www.banm.sk/miestny-urad/. Vstupovať do uzavretej časti úradu je zakázané, v prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou). Vzhľadom na tento režim je možné, že sa príslušnému zamestnancovi úradu, ktorý sa práve venuje stránke v klientskom priestore, nemusíte dovolať. Využite preto skôr mailovú komunikáciu – popíšte svoju požiadavku a nechajte na seba telefonický kontakt. Náš pracovník sa vám hneď, ako to bude možné, ozve.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

Oznamujeme klientom, že na miestnom úrade stále prebieha upravený režim, jednotliví klienti budú na matrike vybavení po predchádzajúcom telefonickom, príp. emailovom dohovore s pracovníčkou matriky.

Vedúca Matričného úradu:
JUDr. Jana Horvátiková

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
2. poschodie, kancelárie č: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49 253 263
fax: 02/44 258 883
Matrika vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

JUDr. Jana Horvátiková
kancelária č. 219/2. poschodie
telefón: 02/49 253 263
e-mail: jana.horvatikova@banm.sk
 • vybavuje žiadosti snúbencov o uzavretie manželstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vyhotovuje povolenia uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom;
 • vybavuje žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Darina Hakošová - matrikárka
e-mail: darina.hakosova@banm.sk
kancelária č. 217/2. poschodie
telefón: 02/49 253 264
 • vybavuje úmrtia občanov, ktoré nastali v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vydáva úmrtné listy zomrelých v roku 2020 na použitie v SR i v zahraničí
Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sú tieto nemocnice:
 • Nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, Limbová 5
 • Národný ústav detských chorôb ( NÚDCH), Limbová 1
 • Národný onkologický ústav, Klenová 1
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pod Krásnou hôrkou 1
 • Klinika infektológie a geografickej medicíny, Limbová 17
 • Železničná nemocnica a poliklinika, Šancová 110
Mgr. Daniela Srnanská - matrikárka
e-mail: daniela.srnanska@banm.sk
kancelária č. 216/2. poschodie
telefón: 02/49 253 262
 • vydáva rodné listy detí narodených v roku 2020 na použitie v SR i v zahraničí;
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva pred narodením dieťaťa
Lenka Marková - matrikárka
e-mail: lenka.markova@banm.sk
kancelária č. 218/2. poschodie
telefón: 02/49 253 253
 • vydáva duplikáty matričných dokladov pre použitie v SR i v zahraničí za roky 1971-2019;
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva po narodení dieťaťa;
 • vykonáva zápisy do osobitnej matriky (narodenia, sobáše, úmrtia) slovenských štátnych občanov, ktoré nastali v zahraničí;
 • vybavuje žiadosti o zmenu mena a priezviska
Mgr. Andrea Mazáňová
kancelária: 216/2. poschodie
telefón: 02/49 253 262
 
Stránkové hodiny platné od 1. 9. 2019:
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
 
Sadzobník správnych poplatkoch na Matričnom úrade od 1.1.2018 - v €
- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
- nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00
- uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
- príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene 199,00
- príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v MČ 100,00

Plán sobášnych obradov na rok 2020
Prehľad najdôležitejších právnych predpisov na Matričnom úrade

Ako vybaviť:
Narodenie dieťaťa
Uzavretie manželstva
Úmrtie
Výpisy z matrík
Zápis do osobitnej matriky
Zmena mena a priezviska

IMG_1356rIMG_1364r
IMG_1365rIMG_1367r
IMG_1368rIMG_1370r
IMG_1368rIMG_1357r


Vytvorené: 18.01.2010 16:09,
Hore
Hore
Hore