Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zmena mena a priezviska

Čo vybavíte

Matričný úrad povolí zmenu mena a priezviska, ak je narodenie zapísané v našej matrike v týchto prípadoch:
 • zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak,
 • zmenu mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • zmenu mena z dôvodu zmeny pohlavia,
 • zmena priezviska  po rozvode manželstva do troch mesiacov od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva  na priezvisko s ktorým osoba vstupovala do manželstva  (späťvzatie priezviska),
 • zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti, spočívajúca v používaní iba jedného z dvoch alebo viacerých priezvisk,
 • zmena priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,
 • úprava  priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,
 • zmena priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • zmena priezviska z dôvodu zmeny pohlavia,
 • zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení,
 • zmena priezviska dieťaťa, ktorého otec nie je známy na priezvisko matky  a manžela.
Na  zmenu mena alebo priezviska osoby staršej ako 15 rokov je potrebný jeho písomný  súhlas s úradne osvedčeným podpisom.
Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže  po nadobudnutí plnoletosti určiť druhé a tretie meno, maloletému môžu takto určiť zákonní zástupcovia.
Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o ich zrušenie alebo zmenu poradia mien. Takéto zmeny je možné vykonať v matrike, kde je zapísané narodenie, iba raz.
Ak je dieťa (štátny občan SR) zároveň občanom iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s právnym predpisom alebo tradíciou cudzieho štátu. ( tzv. zložené priezvisko – otca i matky).

Čo potrebujete Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

JUDr. Jana Horvátiková – vedúca Matričného úradu
Darina Hakošová – matrikárka
Lenka Marková – matrikárka
Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka

2. poschodie, čísla dverí: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49253262, 263, 264, 253
fax:  02/44258883


 


Vytvorené: 11.01.2012 09:55, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore