Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prednosta miestneho úradu

Na čele miestneho úradu je jeho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Prednosta miestneho úradu (ďalej len „prednosta“) vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Zabezpečuje riadne a včasné plnenie úloh vyplývajúcich miestnemu úradu z činnosti miestneho zastupiteľstva a jeho poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov a úloh vyplývajúcich mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratívne zabezpečuje organizáciu volieb a referenda. Priamo riadi vedúcich organizačných útvarov miestneho úradu na úrovni oddelenia a samostatných referátov.

Ing. Barbora Mareková
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
4. poschodie, číslo dverí: 404
telefón: 02/49 253 223
e-mail: prednosta@banm.sk

Prednosta miestneho úradu vedie a organizuje prácu miestneho úradu priamo riadi:
Mgr. Milena Gaálová - zástupkyňa prednostu
kancelária č. 405/4. poschodie
telefón: 02/49 253 440
e-mail: milena.gaalova@banm.sk
 

Daša Adámková Hyžová - asistentka
telefón: 02/49 253 223
e-mail: sekretariatprednostu@banm.sk

  • organizuje, pripravuje a zabezpečuje plán práce prednostu, vedie a eviduje dokumentáciu spojenú s činnosťou prednostu


Referát informačných technológií

Bc. Richard Klein - poverený vedením referátu IT
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 200
e-mail: richard.klein@banm.sk

Ing. Ivan Čistý - referent IT, el. registratúry
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 176
e-mail: ivan.cisty@banm.sk

Marián Butowski - referent IT
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 200
e-mail: marian.butowski@banm.sk

Ing. Jozef Šarina - referent IT
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 200
e-mail: jozef.sarina@banm.sk

Beata Šarinová – operátor webovej stránky
kancelária č. 104/3. poschodie
telefón: 02/49 253 245
e-mail: webman@banm.skbeata.sarinova@banm.sk


Referát organizačný

Ing. Libuše Jamnická 
kancelária č. 406/4. poschodie
telefón: 02/49 253 233
e-mail: libuse.jamnicka@banm.sk

Eva Tomeček Ghata 
kancelária č. 410/4. poschodie
telefón: 02/49 253 214
e-mail: eva.tomecek@banm.sk

Marta Štefánková 
kancelária č. 408/4. poschodie
telefón: 02/49 253 408
fax: 02/44 258 840
e-mail: marta.stefankova@banm.sk
 

Referát verejného obstarávania

Jana Homolová
kancelária č. 716/7. poschodie
telefón: 02/49 253 406
e-mail: jana.homolová@banm.sk


Profil verejného obstarávania

Zadávanie zákaziekVytvorené: 14.01.2010 12:51,
Hore
Hore
Hore