Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prednosta miestneho úradu

Na čele miestneho úradu je jeho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Prednosta miestneho úradu (ďalej len „prednosta“) vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Zabezpečuje riadne a včasné plnenie úloh vyplývajúcich miestnemu úradu z činnosti miestneho zastupiteľstva a jeho poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov a úloh vyplývajúcich mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratívne zabezpečuje organizáciu volieb a referenda. Priamo riadi vedúcich organizačných útvarov miestneho úradu na úrovni oddelenia a samostatných referátov.

Ing. Barbora Mareková
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
4. poschodie, číslo dverí: 404
telefón: 02/49 253 223
e-mail: prednosta@banm.sk

Prednosta miestneho úradu vedie a organizuje prácu miestneho úradu priamo riadi:  

Ing. Ingrid Szántová - asistentka
telefón: 02/49 253 223
e-mail: prednosta@banm.sk

 

  • organizuje, pripravuje a zabezpečuje plán práce prednostu, vedie a eviduje dokumentáciu spojenú s činnosťou prednostu


Vedúca kancelárie prednostu


Mgr. Michaela Kastlerová - poverená funkciou vedúca kancelárie prednostu
kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/49 253 367
e-mail: michaela.kastlerova@banm.sk
 

Referát personalistiky a miezd

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach nájdete na stránke otvorene.banm.sk alebo na stránke www.profesia.sk


Referát organizačný a Evidencie obyvateľov

Ako vybaviť: 
Trvalý pobyt
Prechodný pobyt
 

Referát verejného obstarávania

Profil verejného obstarávania
Zadávanie zákaziek
 

Referát verejného poriadku

Nahláste problém s verejným osvetlením
 

Referát informačných technológiíPosledná aktualizácia: 29.01.2024 09:45
Hore
Hore
Hore