Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prednosta miestneho úradu

Vážení občania, Miestny úrad na Junáckej je z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení až do odvolania zatvorený: https://www.banm.sk/miestny-urad-na-junackej-je-z-dovodu-aktualnych-protipandemickych-opatreni-az-do-odvolania-zatvoreny/

Na čele miestneho úradu je jeho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Prednosta miestneho úradu (ďalej len „prednosta“) vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Zabezpečuje riadne a včasné plnenie úloh vyplývajúcich miestnemu úradu z činnosti miestneho zastupiteľstva a jeho poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov a úloh vyplývajúcich mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratívne zabezpečuje organizáciu volieb a referenda. Priamo riadi vedúcich organizačných útvarov miestneho úradu na úrovni oddelenia a samostatných referátov.

Ing. Ignác Olexík, PhD.
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
4. poschodie, číslo dverí: 404
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: prednosta@banm.sk

Prednosta miestneho úradu vedie a organizuje prácu miestneho úradu priamo riadi: Zástupca prednostu MÚ BNM
JUDr. Daniel Hulín 
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: daniel.hulin@banm.sk

Ing. Kristína Štofková
zodpovedná osoba v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
e-mail: kristina.stofkova@banm.sk

Michaela Horínková - sekretárka
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: sekretariatprednostu@banm.sk
  • organizuje, pripravuje a zabezpečuje činnosti prednostu, vedie a eviduje dokumentáciu spojenú s činnosťou prednostu
Technici IT:
Ing. Ivan Čistý
telefón: 02/49 253 176
e-mail: ivan.cisty@banm.sk
Bc. Richard Klein
telefón: 02/49 253 200
e-mail: richard.klein@banm.sk
Marián Butowski
telefón: 02/49 253 200
e-mail: marian.butowski@banm.sk


Vytvorené: 14.01.2010 12:51,
Hore
Hore
Hore