Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prednosta miestneho úradu

Na čele miestneho úradu je jeho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Prednosta miestneho úradu (ďalej len „prednosta“) vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Zabezpečuje riadne a včasné plnenie úloh vyplývajúcich miestnemu úradu z činnosti miestneho zastupiteľstva a jeho poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov a úloh vyplývajúcich mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratívne zabezpečuje organizáciu volieb a referenda. Priamo riadi vedúcich organizačných útvarov miestneho úradu na úrovni oddelenia a samostatných referátov.

Ing. Ignác Olexík, PhD.
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
4. poschodie, číslo dverí: 404
telefón: 02/49 253 223
e-mail: prednosta@banm.sk

Prednosta miestneho úradu vedie a organizuje prácu miestneho úradu priamo riadi: Zástupca prednostu MÚ BNM
JUDr. Daniel Hulín 
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: daniel.hulin@banm.sk

Mgr. Martin Bednár, PhD.
zodpovedná osoba v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
e-mail: martin.bednar@banm.sk

Daša Adámková Hyžová - asistentka
telefón: 02/49 253 223
e-mail: sekretariatprednostu@banm.sk
  • organizuje, pripravuje a zabezpečuje plán práce prednostu, vedie a eviduje dokumentáciu spojenú s činnosťou prednostu
Mgr. Eva Chrappová - odborný pracovník pre oblasť participácie verejnosti
kancelária č. 104/1. poschodie
telefón: 02/49 253 344
e-mail: eva.chrappova@banm.sk


Referát správy a údržby informačných systémov:
Ing. Ivan Čistý
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 176
e-mail: ivan.cisty@banm.sk
Bc. Richard Klein
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 200
e-mail: richard.klein@banm.sk
Marián Butowski
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 200
e-mail: marian.butowski@banm.sk
Ing. Jozef Šarina
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 200
e-mail: jozef.sarina@banm.sk


Referát front office:
Patrícia Turečková - koordinátorka referátu front office
telefón: 0915 964 055
e-mail: patricia.tureckova@banm.sk

Vladimír Volf - manažér pre rozvoj a implementáciu IT systémov
kancelária č. 223/2. poschodie
telefón: 02/49 253 606
e-mail: vlado.volf@banm.sk
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:51,
Hore
Hore
Hore