Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Prednosta miestneho úradu

Na čele miestneho úradu je jeho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Prednosta miestneho úradu (ďalej len „prednosta“) vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Zabezpečuje riadne a včasné plnenie úloh vyplývajúcich miestnemu úradu z činnosti miestneho zastupiteľstva a jeho poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov a úloh vyplývajúcich mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratívne zabezpečuje organizáciu volieb a referenda. Priamo riadi vedúcich organizačných útvarov miestneho úradu na úrovni oddelenia a samostatných referátov.

Ing. Ignác Olexík, PhD.
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
4. poschodie, číslo dverí: 404
telefón: 02/49 253 223
e-mail: prednosta@banm.sk

Prednosta miestneho úradu vedie a organizuje prácu miestneho úradu priamo riadi: Zástupca prednostu MÚ BNM
JUDr. Daniel Hulín 
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: daniel.hulin@banm.sk

Daša Adámková Hyžová - asistentka
telefón: 02/49 253 223
e-mail: sekretariatprednostu@banm.sk

Referát správy a údržby informačných systémov

Ing. Ivan Čistý
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 176
e-mail: ivan.cisty@banm.sk
Bc. Richard Klein
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 200
e-mail: richard.klein@banm.sk
Marián Butowski
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 200
e-mail: marian.butowski@banm.sk
Ing. Jozef Šarina
kancelária č. 521/5. poschodie
telefón: 02/49 253 200
e-mail: jozef.sarina@banm.sk

 


Vytvorené: 14.01.2010 12:51,