Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vodné stavby

Čo vybavíte

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu ako špeciálny stavebný úrad v oblasti štátnej vodnej správy:
  • vydáva stavebné povolenia a kolaudačné povolenia na vodné stavby pre individuálne zásobovanie vodou – studne,
  • vydáva záväzné stanovisko k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy z hľadiska ochrany vodných pomerov,
  • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti.

Žiadosť môžete podať:

- elektronicky cez elektronickú službu Povoľovanie odberu podzemných vôd(studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať.
- písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32
- osobne v podateľni Miestneho úradu MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32

Čo potrebujete

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Ing. Zuzana Zbončáková – odborný referent v oblasti životného prostredia
kancelária č. 321/3. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail: zuzana.zboncakova@banm.sk
 


Vytvorené: 08.11.2023 15:13, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore