Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý upravuje:
- podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“),
- práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenie“) a
- zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej len „úrad“),
vydala, v súlade s ust. § 10 ods. 9 zákona, Smernicu o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“), ktorá určuje podrobnosti o:
- podávaní oznámení,
- preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
- zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,
- evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1 zákona,
- oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
- spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,
- prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
- prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Pod pojmami:
a) protispoločenská činnosť sa rozumie:
- kriminalita, t.j. konanie, ktoré je trestným činom,
- iná protispoločenská činnosť, t.j. konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť
b) oznamovateľ protispoločenskej činnosti sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere:
- urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
- urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
- urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
- zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že:
  • urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 zákona a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
  • urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
  • je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
  • je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení
c) oznámenie sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti; kvalifikované oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa
d) závažná protispoločenská činnosť sa rozumejú:
- trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,
- trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
- správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
- správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur
e) pracovnoprávny vzťah sa rozumie pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer; iným obdobný vzťah najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť
f) orgán príslušný na prijatie oznámenia sa rozumie úrad, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 zákona (správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur) alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie
g) dotknutá osoba sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje
h) zamestnávateľ sa rozumie osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu
i) orgán verejnej moci sa rozumie:
- štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
- právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,
- právnická osoba s majetkovou účasťou osoby uvedenej v prvej alebo v druhej odrážke,
- právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy
j) konanie v dobrej viere sa rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak
k) odvetné opatrenie sa rozumie konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) (blízka osoba oznamovateľa, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, osoba, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby) spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu; odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety je najmä:
- výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,
- skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,
- odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
- zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
- zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
- neposkytnutie odbornej prípravy,
- disciplinárne opatrenie,
- nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,
- poškodzovanie dobrej povesti,
- odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
- zrušenie licencie alebo povolenia.

Oznámenie sa podáva zodpovednej osobe, ktorou je v pôsobnosti mestskej časti miestny kontrolór; pričom tento plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, a to v súčasnosti konkrétne:
- Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto, sídlo: Vajnorská 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83103, IČO: 00245771
- Knižnica Bratislava Nové Mesto, sídlo: Pionierska 12, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83102, IČO: 00226866
 
Zodpovedná osoba plní úlohy spojené s prijatím a preverovaním oznámení podaných oznamovateľmi, pričom v zmysle ust. § 10 ods. 6 zákona potvrdí prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia. V zmysle ust. § 10 ods. 8 zákona je povinnosť preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.

Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas; nie je tým však dotknutá povinnosť poskytnúť informácie o totožnosti oznamovateľa a informácie o totožnosti dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte podľa osobitných predpisov.

Je žiadúce, aby oznamovateľ na preukázanie svojich tvrdení doložil aj relevantné dôkazy, napr. rozhodnutia, fotodokumentáciu, iné listinné, resp. iné dôkazy. Oznámenie musí byť čitateľné, formálne aj obsahovo zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje. Je vhodné, aby oznamovateľ identifikoval a uviedol čo najviac skutočností súvisiacich s oznamovanou protispoločenskou činnosťou a predložil alebo označil relevantné dôkazy preukazujúce oznamované tvrdenia.

Spôsoby podania oznámenia:
Oznámenie možno podať zodpovednej osobe, a to:
  • elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy1 korupcia@banm.sk, ktorá je prístupná 24 hodín denne a len zodpovednej osobe
  • písomne prostredníctvom pošty na adresu mestskej časti s označením na obálke „PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ – NEOTVÁRAŤ“, Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Miestny kontrolór – zodpovedná osoba, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  • osobne prostredníctvom ústneho podania; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie so zodpovednou osobou telefonickou formou na tel. č. 02/49 253 343 alebo e-mailom na vyššie uvedenú e-mailovú adresu; zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania; z ústneho podania zodpovedná osoba vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia.
Oznámenie je možné podať aj ANONYMNE. Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže uviesť anonymný e-mailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a zodpovedať na prípadné otázky.

Poučenie o podmienkach vzťahujúcich sa na oznamovateľa:

Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa a ani ďalšie osoby uvedené v § 1 ods. 4 zákona, za to že zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. a) štvrtý bod zákona.

Podmienky poskytnutia ochrany:

Podmienky poskytnutia ochrany sú upravené v ust. § 3 až § 7 zákona (v rámci trestného konania, v rámci konania o správnom delikte a pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti), vrátane zániku ochrany oznamovateľa v zmysle ust. § 8 zákona a pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu v zmysle ust. § 12 zákona.

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

Pri preverovaní oznámenia sa postupuje v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zák. č. 18/2018 Z.z.“):
 
Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
Kontakt na zodpovednú
osobu v zmysle GDPR:
e-mail: podatelna@banm.sk, zodpovednaosoba@banm.sk
Účel spracúvania osobných údajov: Vybavovanie oznámenia protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základ spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR: Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa protispoločenskej činnosti
Dotknuté osoby, o ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: Oznamovatelia protispoločenskej činnosti
Právny nárok prevádzkovateľa na
poskytnutie osobných údajov:
Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom k vybaveniu oznámenia podľa zák. č. 54/2019 Z.z.; v prípade neposkytnutia, alebo poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov nemôže dôjsť k splneniu zákonnej povinností prevádzkovateľa a vybaveniu oznámenia. Osobné údaje „meno, priezvisko a adresa pobytu“ získava prevádzkovateľ z dôvodu potreby komunikácie s oznamovateľom počas vybavovania oznámenia.
Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje dotknutých osôb bude prevádzkovateľ uchovávať počas troch rokov po skončení účelu spracúvania; po uplynutí týchto lehôt budú údaje zlikvidované v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa podľa zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
Príjemcovia osobných údajov: Prevádzkovateľ nezamýšľa poskytovať osobné údaje dotknutých osôb iným subjektom cezhraničným prenosom a ani tretím stranám so sídlom v Slovenskej republike, s výnimkou ich poskytovania oprávneným subjektom podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky a v prípadoch zbavenia povinnosti mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zák. č. 18/2018 Z.z.
Automatizované individuálne
rozhodovanie, profilovanie:
Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva profilovanie.
Práva dotknutých osôb v oblasti
ochrany osobných údajov:
Okrem práva na informácie, uvedené vyššie, majú dotknuté osoby právo:
- na prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú,
- na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov,
- v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- na výmaz osobných údajov po skončení účelov spracúvania a uplynutí úložnej lehoty, vrátane likvidácie osobných údajov ktoré prevádzkovateľ spracúva na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, po odvolaní súhlasu dotknutou osobou,
- podať sťažnosť - návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva vyplývajúce z GDPR.
 

V prípade otázok súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov, je možné kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu poverenú prevádzkovateľom.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať taktiež prostredníctvom externého systému:
Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 

1e-mailová adresa neslúži na podávanie sťažností, petícii, oznámení podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 9/2010 Z.z., č. 211/2000 Z.z., č. 71/1967 Zb. a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).


Posledná aktualizácia: 23.04.2024 15:01
Hore
Hore
Hore