Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vybavovanie sťažností a podnetov

Čo vybavíte

Sťažnosti
 
Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv, alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:
- má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je to v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha
- poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom 
-  je sťažnosťou podľa osobitného predpisu
- smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu 
 
Sťažnosť môžete podať:
  • elektronicky cez elektronickú službu Vybavovanie sťažností a podnetov (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty), Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať
  • elektronickou formou na emailovú adresu:podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32
Petície
 
Každý občan má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného, alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci, ktorými sú: štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície upravuje Zákon 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov. Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.
Petícia nesmie:
Vyzývať k porušeniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu, alebo obmedzeniu osobných, politických, alebo iných práv. Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.
 
Viac informácií:
Zásady vybavovania sťažností
Zásady vybavovania petícií

Kedy vybavíte
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
kancelária č. 520/5. poschodie
telefón: 02/49 253 210
e-mail: marianna.moravcova@banm.sk
 
 


Posledná aktualizácia: 19.09.2023 16:48
Hore
Hore
Hore