Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Meníme Nové Mesto, aj vďaka podpore fondov EÚ

Prehľad projektov z externých zdrojov

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

banner-projekty-eu
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materkých škôl

Prioritná os: 7. REACT – EÚ
Investičná priorita: 7.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ : 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Prioritná os: 7. REACT – EÚ
Investičná priorita: 7.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ : 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji Prioritná os: 7. REACT – EÚ
Investičná priorita: 7.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ: 7.7   Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 
Prioritná os: 9. REACT – EÚ
Investičná priorita: 9.1 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ: 9.1 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine


eu-fond-program-ludske-zdroje
Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť Investičná priorita: 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
6.2. A3 plagát projekt MPSVaR
                                www.esf.gov.sk                          www.ec.europa.eu                         www.employment.gov.sk

big-sk-at

bigsk-new
Názov projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT)
Prioritná os: 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
Investičná priorita: 11b Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná)
Špecifický cieľ: 4.2 Posilnenie prepojení medzi inštitúciami zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky a základné školy) s cieľom spoločného rozvoja a implementácie vzdelávacích programov
Názov projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne (BIG_ling SK-AT)
Prioritná os: 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
Investičná priorita: 11b Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná)
Špecifický cieľ: 4.2 Posilnenie prepojení medzi inštitúciami zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky a základné školy) s cieľom spoločného rozvoja a implementácie vzdelávacích programov
Exkurzie:
EXKURZIA DO MARCHEGGU
Logoleiste

Loga Račko3
Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 310020 – 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita: 2.1. Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ : 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
„Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení“Posledná aktualizácia: 21.05.2024 13:49
Hore
Hore
Hore