Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Meníme Nové Mesto, aj vďaka podpore fondov EÚ

Prehľad projektov z externých zdrojov

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

banner-projekty-eu
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:
2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Investičná priorita:
2.1. Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry


Prioritná os: 7. REACT – EÚ
Investičná priorita: 7.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ : 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č. 2


eu-fond-program-ludske-zdroje
Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť Investičná priorita: 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

big-sk-at

bigsk-new

Názov projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT)
Prioritná os: 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
Investičná priorita: 11b Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná)
Špecifický cieľ: 4.2 Posilnenie prepojení medzi inštitúciami zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky a základné školy) s cieľom spoločného rozvoja a implementácie vzdelávacích programov
Názov projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne (BIG_ling SK-AT)
Prioritná os: 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
Investičná priorita: 11b Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná)
Špecifický cieľ: 4.2 Posilnenie prepojení medzi inštitúciami zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky a základné školy) s cieľom spoločného rozvoja a implementácie vzdelávacích programov
Exkurzie:
EXKURZIA DO MARCHEGGU

Logoleiste


Vytvorené: 19.02.2019 11:00, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore