Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Meníme Nové Mesto, aj vďaka podpore fondov EÚ

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

banner-projekty-eu
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita:
2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry


eu-fond-program-ludske-zdroje
Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

big-sk-at

bigsk-new

Názov projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT)
Prioritná os: 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
Investičná priorita: 11b Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná)
Špecifický cieľ: 4.2 Posilnenie prepojení medzi inštitúciami zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky a základné školy) s cieľom spoločného rozvoja a implementácie vzdelávacích programov


Vytvorené: 19.02.2019 11:00, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore