Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Narodenie dieťaťa

Čo vybavíte
  • Zápis do knihy narodení – zapisujú sa deti, ktoré sa narodili v našej mestskej časti,  predovšetkým v pôrodnici na  Kramároch, ale i v domácom prostredí, alebo boli nájdené na území mestskej časti. Narodenie dieťaťa sa zapíše na základe Hlásenia o narodení, ktoré je povinné zaslať Matričnému úradu zdravotnícke zariadenie (Hlásenie o narodení) najneskôr do troch  pracovných  dní od pôrodu.
  • Rodný list –  prvý výpis je bez poplatku. Odporúčame použiť neosvedčené fotokópie rodného listu na vybavovanie  úradných  záležitostí, ako príspevok pri narodení dieťaťa, prihlásenie  na trvalý pobyt, do zdravotnej a  sociálnej poisťovne a pod. Rodný list treba vyzdvihnúť čo najskôr po narodení, odporúčame  kontaktovať matriku, či má doručené Hlásenie o narodení z pôrodnice. Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu novonarodeného dieťaťa  poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ). Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanovenia zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. Zákonná lehota pre  zápis novorodeniatka do matriky je 2 mesiace odo dňa jeho narodenia.
  • Určenie otcovstva – v prípade slobodnej matky, rozvedenej alebo vdovy je možné vykonať na ktoromkoľvek matričnom úrade, a to súhlasným vyhlásením rodičov do Zápisnice. Nevyhnutnosťou je osobná prítomnosť oboch rodičov. V prípade, že jeden z nich alebo obaja sú cudzí štátni občania a neovládajú slovenský jazyk, je potrebná  aj prítomnosť súdneho tlmočníka. Určenie otcovstva je možné vykonať aj pred narodením dieťaťa, v čase ak je počaté, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade, alebo pred súdom.
  • Žiadosť o príspevok  pri narodení dieťaťa – si uplatňuje matka na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa svojho trvalého pobytu.
 

Ako vybavíte:

Žiadosť môže podať občan, ktorého sa zápis týka, resp. oprávnená osoba (manžel, manželka, deti, rodič, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec):

  • osobne na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s platným preukazom totožnosti
  • elektronicky prostredníctvom služby Vydanie rodného listu novonarodenému dieťaťu  s osobným prevzatím rodného listu na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty. Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať.Čo potrebujete

Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve
  • Rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Meno, alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom na matrike. Priezvisko dieťaťa je dané podľa dohody rodičov na sobášnom liste. U nezosobášených rodičov sa určuje meno a priezvisko podľa dohody rodičov. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, meno a priezvisko dieťaťa určí súd na podnet matričného úradu.
Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke
  • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom  stave.
Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke
  • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva, musí byť podľa zákona o rodine zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky. Až po úspešnom zapretí otcovstva na súde (matkou alebo otcom dieťaťa), môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike.
Ak sa dieťa narodilo vdove
  • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa.
Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne 0
Za vydanie duplikátu rodného listu 5

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Lenka Marková – matrikárka
2. poschodie, čísla dverí: 216
telefón: 02/49 253 262


Posledná aktualizácia: 30.10.2023 17:30
Hore
Hore
Hore