Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úmrtie

Čo vybavíte

Zápis do matriky (knihy úmrtí) a vydanie úmrtného listu. Úmrtia vybavujú pozostalí priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zapisuje do matriky všetky úmrtia, ktoré nastali na jej území, a to na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý  vystaví  prehliadajúci  lekár, prípadne na základe právoplatného rozsudku súdu o vyhlásení občana za mŕtveho.
Do pôsobnosti mestskej časti patria tieto zdravotnícke zariadenia:
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, Limbová 5
  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1
  • Národný onkologický ústav, Klenová 1
  • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, pod Krásnou hôrkou 1
  • Klinika infektológie a geografickej medicíny, Limbová 17
  • Železničná nemocnica  a poliklinika, Šancová 110
Čo potrebujete
  • Listy o prehliadke mŕtveho (3-krát)
  • Preukaz  totožnosti zomretého – občiansky preukaz, u dieťaťa rodný list
  • Pas, alebo OP ak ide o cudzieho štátneho občana
  • V prípade cudzinca s povolením na pobyt aj pobytový preukaz
Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál úmrtného listu bezplatne 0
Za vydanie duplikátu úmrtného listu 5

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Darina Hakošová – matrikárka
2. poschodie, čísla dverí: 217
telefón: 02/49 253 264


Vytvorené: 11.01.2012 09:49, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore