Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Matričný úrad

Vedúca Matričného úradu

Mgr. Andrea Strapcová

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
2. poschodie, kancelárie č: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49 253 263
fax: 02/44 258 883
Matrika vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Mgr. Andrea Strapcová / SOBÁŠNA MATRIKA
kancelária č. 219/2. poschodie
telefón: 02/49 253 263
e-mail: andrea.strapcova@banm.sk
Mgr. Daniela Srnanská - matrikárka / MATRIKA 1971-2021
e-mail: daniela.srnanska@banm.sk
kancelária č. 218/2. poschodie
telefón: 02/49 253 253
Lenka Marková - matrikárka / RODNÁ MATRIKA
e-mail: lenka.markova@banm.sk
kancelária č. 216/2. poschodie
telefón: 02/49 253 262 Bc. Alena Rehorovičová  -  referentka matriky
e-mail: alena.rehorovicova@banm.sk
kancelária č. 216/2. poschodie
telefón: 02/49 253 262

Darina Hakošová - matrikárka / ÚMRTNÁ MATRIKA
e-mail: darina.hakosova@banm.sk
kancelária č. 217/2. poschodie
telefón: 02/49 253 264

Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sú tieto nemocnice:  
Stránkové hodiny platné od 1. 9. 2019:
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
 
Sadzobník správnych poplatkoch na Matričnom úrade od 1.3.2022 - v €
- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
- nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00
- uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
- príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene 200,00
- príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v MČ 100,00
- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 50,00
- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 100,00

Plán sobášnych obradov na rok 2022
Prehľad najdôležitejších právnych predpisov na Matričnom úrade

Ako vybaviť:
Narodenie dieťaťa
Uzavretie manželstva
Úmrtie
Výpisy z matrík
Zápis do osobitnej matriky
Zmena mena a priezviska

IMG_1356rIMG_1364r
IMG_1365rIMG_1367r
IMG_1368rIMG_1370r
IMG_1368rIMG_1357r


Vytvorené: 18.01.2010 16:09,