Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Uzavretie manželstva

Čo vybavíte
 • Kniha manželstiev – zapisujú sa civilné aj cirkevné sobáše, uzavreté v našej mestskej časti.
 • Civilné sobáše – sa uskutočňujú v úradne určenej obradnej sieni, ktorá je v historickej  budove bývalej  I. Konskej železnice na Krížnej 33. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj na inom vhodnom  mieste,  pokiaľ je splnená zákonná podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne, slávnostným spôsobom. Zo zdravotných dôvodov môže byť manželstvo uzavreté kdekoľvek v našej mestskej časti ( byt, nemocnica). Ak je život jedného zo snúbencov  priamo ohrozený, manželstvo môže byť uzavreté na ktoromkoľvek vhodnom  mieste.
 • Sobášne dni sú určené podľa plánu sobášov – v sobotu od  11.00 – 17.00 hod. Za mimosobášny deň  a dobu sa platí poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch
 • Cirkevné sobáše – sa uskutočňujú podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našej mestskej časti ( kostoly  Teplická ul.,  Klenová ul. a iné).

Ako vybavíte:

 • osobne na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s platným preukazom totožnosti
 • elektronicky prostredníctvom služby Organizovanie občianskeho svadobného obradu . Pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty. Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať.

Čo potrebujete

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR 
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o rodnom čísle
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • neplnoletá osoba, staršia ako 16 rokov, alebo osoba ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu
 • ak z technických dôvodov nie je možné získať verejnú listinu preukazujúcu zánik predošlého manželstva, matričný úrad je oprávnený požiadať dotknutú osobu o jej predloženie v listinnej podobe
Doklady o štátnom občianstve a pobyte možno nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom. Vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstva podpíšu snúbenci pred matrikárkou najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. V prípade ak si snúbenci vyberú svoj sobášny deň zo zoznamu schválených sobášnych termínov, za takýto sobáš neplatia žiaden poplatok. 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list, ak je vdovec alebo vdova
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je rozvedený alebo rozvedená
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • uvedené doklady sa predkladajú buď vo forme originálu alebo overenej fotokópie
Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania. V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého). 

Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami
 • Platí to isté, čo pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom.
Uzavretie cirkevného sobáša
 • Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta kostola alebo  náboženskej spoločnosti.
 • Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo  uzavrelo je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.
Plán sobášnych obradov na rok 2023

Sadzobník správnych poplatkoch na Matričnom úrade od 1.1.2023 (v eurách)*:
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00
Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 20,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej  miestnosti 70,00
Uzavretie manželstva v mestskej časti medzi  štátnym občanom SR  a cudzincom 70,00
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
Príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene 200,00
Príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v mestskej časti 100,00
Príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 50,00
Príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 100,00

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Darina Hakošová – matrikárka
Lenka Marková – matrikárka
Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka
2. poschodie, čísla dverí: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49253262, 263, 264, 253
fax:  02/44258883


 


Vytvorené: 11.01.2012 09:47, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore