Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výpisy z matrík

O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad, pripojený na informačný systém elektronickej matriky.

Čo vybavíte

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis – rodný, sobášny alebo úmrtný list, alebo umožní  nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy:
  • osobe, ktorej zápis sa týka alebo členom jej rodiny,
  • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej, osobnej dočasnej, alebo pestúnskej starostlivosti podľa osobitného zákona,
  • poručníkovi, ak sa o dieťa stará,
  • súdom ustanovenému opatrovníkovi,
  • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní podľa osobitného zákona,
  • na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.
Za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Výpisy z matrík pre použitie v zahraničí musia mať vyššie overenie (legalizácia, Apostille), ak SR nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín. Legalizáciu výpisov, vydaných našou matrikou vykonáva Okresný úrad.

Čo potrebujete
  • Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, ktorý ho nahrádza
Správny poplatok (v eurách)*:
Vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny, úmrtný list) 5

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Viera Zámečníková – vedúca Matričného úradu
Darina Hakošová – matrikárka
Lenka Marková – matrikárka
Blanka Mocková - matrikárka
Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka

2. poschodie, čísla dverí: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49253262, 263, 264, 253
fax: 02/44258883
Vytvorené: 11.01.2012 09:51, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore