Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do osobitnej matriky

Čo vybavíte

Narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine, na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR, či území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky. Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR. Zápis sa vykoná buď prostredníctvom zastupiteľského  úradu SR v zahraničí, alebo priamo na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu, alebo posledného trvalého pobytu slovenského občana  na území SR. Ak občan nemal na území SR trvalý pobyt, zápis sa vykoná na ktoromkoľvek matričnom úrade.
Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku.

Čo potrebujete
  • Originál alebo osvedčená fotokópia cudzozemského matričného dokladu, v prípade potreby overeného podľa medzištátnych zmlúv
  • Všetky cudzozemské listiny úradne preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom
  • Doklad o štátnom občianstve SR – platný občiansky preukaz, alebo pas vydaný pred dátumom matričnej  udalosti, alebo Listinu a Osvedčenie o štátnom občianstve
  • Vyplnené tlačivo zápis o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí
  • U rozvedených – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • U ovdovelých – úmrtný list
  • Sobášny list rodičov pri zápise narodenia  detí z manželstva
  • Žiadosť rodičov o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
  • Občan nie je povinný predkladať matričné doklady vydané matričnými úradmi v SR alebo osobitnou matrikou v listinnej podobe, ak je matričná udalosť zaregistrovaná v RFO
Správny poplatok (v eurách)*:
 žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka
2. poschodie, číslo dverí:  218
telefón: 02/49 253 253

Tlačivá na stiahnutie

https://www.minv.sk/?osobitna-matrika 


Vytvorené: 11.01.2012 09:52, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore