Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zápis do osobitnej matriky

Čo vybavíte

Narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine, na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR, či území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky. Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR. Zápis sa vykoná buď prostredníctvom zastupiteľského  úradu SR v zahraničí, alebo priamo na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu, alebo posledného trvalého pobytu slovenského občana  na území SR. Ak občan nemal na území SR trvalý pobyt, zápis sa vykoná na ktoromkoľvek matričnom úrade.
Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku.

Čo potrebujete Správny poplatok (v eurách)*:
 žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka
2. poschodie, číslo dverí:  218
telefón: 02/49 253 253

Tlačivá na stiahnutie

https://www.minv.sk/?osobitna-matrika 


Vytvorené: 11.01.2012 09:52, Borčin Ján