Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kúpa nehnuteľností

Čo vybavíte

Právnická alebo fyzická osoba môže požiadať o kúpu nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, resp. sú zverené do správy mestskej časti. Žiadosť o predaj nehnuteľností schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Žiadosť môžete podať:
 • elektronicky cez elektronickú službu Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty), Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať
 • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
 • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Čo potrebujete 
 • Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – pozemku (nevzťahuje sa na elektronické podanie)
 • Špecifikácia nehnuteľnosti, ktorú chce žiadateľ prenajať, katastrálne územie, parcelné číslo, požadovaná plocha pozemku v m² na kúpu, účel, na ktorý má odkúpený pozemok slúžiť
 • Kópia z katastrálnej mapy respektíve geometrický plán s vyznačením predmetu kúpy
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

 

podatelna@banm.sk

02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosobna@banm.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

Kúpa nehnuteľnosti – pozemku

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

Príjemcovia osobných údajov:

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom  Okresného úradu Bratislava, odboru katastrálneho

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Poskytnutie osobných údajov:

Je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy

U koho vybavíte
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia
kancelária č. 313/3. poschodie
telefón: 02/49 253 133
e-mail:marianna.moravcova@banm.sk, pravne@banm.sk

Mgr. Zuzana Kozáková – právny úsek
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Mgr. Mária Mäsiarová
kancelária č. 314/3. poschodie

telefón: 02/49 253 144
e-mail: maria.masiarova@banm.sk

Ing. Kornélia Kasmanová – správa majetku
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

Mgr. Jana Biharyová – právny úsek
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201
e-mail: jana.biharyova@banm.sk

JUDr. František Chamula - právny úsek
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 389
e-mail: frantisek.chamula@banm.sk

Mgr. Ľudovít Beňo
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 389 
e-mail: ludovit.beno@banm.sk

Andrea Vráblová – sekretariát
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: andrea.vrablova@banm.sk


 


Vytvorené: 30.01.2012 10:51, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore