Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Bytové domy Vlárska - Kramáre, 84 b. j., Bratislava

Názov akcie: Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b.j., Bratislava 
Navrhovateľ: FORESPO REALITY 1, a.s., Karloveská 34, Bratislava 
Zámer: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytove-domy-vlarska-kramare-84-b-j-bratislava
 
Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)
 1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí OÚ BA v Bratislave, že predmetný zámer sa nebude ďalej posudzovať zo dňa 16.12.2014
 2. Stanovisko Mestskej časti k zámeru zo dňa 14.11.2014
 3. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 30.10.2014
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 1. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania zo dňa 07.08.2019
 2. Návrh na začatie kolaudačného konania zo dňa 24.07.2019
 3. Rozhodnutie - povolenie stavby zo dňa 22.12.2016
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny) 
 1. Žiadosť o výrub
 2. Rozhodnutie vydané v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. je k nahliadnutiu verejnosti na MÚ Bratislava Nové Mesto, 5. poschodie, č. dverí 505
 3. Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti, uvedené v povolení
 4. Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významých nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny ak bolo udelené povolenie
 5. Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
  Účastníkmi konania boli fyzické osoby a občianske združenie
 6. Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia je 17.06.2015
 7. Právoplatné rozhodnutie vydané v rámci povoľovania výrubu k navrhovanej činnosti
 8. Rozhodnutie OÚ-BA-OSZP3-2015_40565-2_HRB, ktorým sa mení rozhodnutie vydané v rámci povoľovania výrubu k navrhovanej činnosti


Vytvorené: 13.04.2015 14:15, webman
Hore
Hore
Hore