Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Obytný súbor Škultétyho

Názov akcie: Obytný súbor Škultétyho
Navrhovateľ: BAVINT, s.r.o., Krátka 1, Bratislava
Zmena navrhovanej činnosti: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-skultetyho-bratislava
 
Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)    
 1. Stanovisko mestskej časti k zmene navrhovanej činnosti zo dňa 17.06.2016       
 2. Oznámenie pre občanov o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 09.06.2016
 3. Oznámenie pre občanov o Záverečnom stanovisku MŽP SR č. 4606/2013-3.4/dp.
 4. Stanovisko Mestskej časti k Správe o hodnotení zo dňa 02.08.2013
 5. Oznámenie pre občanov o verejnom prerokovaní pre navrhovanú činnosť zo dňa 24.07.2013
 6. Oznámenie pre občanov o Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť zo dňa 10.07.2013
 7. Oznámenie pre občanov o Rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť zo dňa 10.06.2013
 8. Stanovisko Mestskej časti k zámeru navrhovanej činnosti zo dňa 02.04.2013
 9. Oznámenie pre občanov o zámere navrhovanej činnosti zo dňa 13.03.2013
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 1. Návrh na zmenu Rozhodnutia o umiestnený stavby zo dňa 15.05.2015
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)
 1. Žiadosť o výrub
 2. Rozhodnutie vydané v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. je k nahliadnutiu verejnosti na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, 5. posch., č. dverí 506.
 3. Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti, uvedené v povolení
 4. Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
 5. Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
  Účastníkmi verejnosti boli občianske združenia a fyzické osoby.
 6. Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia je 17.01.2014.
 7. Právoplatné rozhodnutie vydané v rámci povoľovania výrubu k navrhovanej činnosti
 


Vytvorené: 23.06.2015 14:48, webman
Hore
Hore
Hore