Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Revitalizácia architektonickej a parkovej úpravy Račianske mýto

Názov akcie: Revitalizácia architektonickej a parkovej úpravy parku Račianske mýto
Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Zámer: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-architektonickej-parkovej-upravy-parku-racianske-myto
          
Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)                   
 1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí OÚŽP BA v Bratislave, že predmetný zámer sa nebude ďalej posudzovať zo dňa 11.11.2015
 2. Oznámenie pre občanov, že o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 25.08.2015
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 
 
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)
 1. Žiadosť o výrub
 2. Rozhodnutie vydané v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. je k nahliadnutiu verejnosti na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, 5. posch., č. dverí 505
 3. Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti, uvedené v povolení
 4. Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
 5. Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
  Účastníkmi verejnosti v rámci povoľovacieho konania bolo, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava
 6. Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia je 04. 12. 2014, zmena povolenia nadobudla právoplatnosť dňa 08. 01. 2016
 7. Právoplatné rozhodnutie vydané v rámci povoľovania výrubu k navrhovanej činnosti
 8. Právoplatné rozhodnutie na zmenu rozhodnutia na výrub z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín
 


Vytvorené: 05.04.2016 08:25, webman
Hore
Hore
Hore