Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Lakeside Park Bratislava Phase II

Názov akcie: Lakeside Park Bratislava – Phase II
Navrhovateľ: TriGranit Centrum, a.s., Tomášikova 64, Bratislava
Zmena navrhovanej činnosti: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lakeside-park-bratislava-phase-ii-
 
Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)                  
 1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí OÚŽP BA v Bratislave, že predmetný zámer sa nebude ďalej posudzovať zo dňa 19.03.2015
 2. Stanovisko Mestskej časti k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 03.03.2015
 3. Oznámenie pre občanov o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 25.02.2015
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 1. Návrh na zmenu Rozhodnutia o umiestnený stavby zo dňa 21.05.2015
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)
 1. Žiadosť o výrub
 2. Rozhodnutie vydané v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. je k nahliadnutiu verejnosti na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, 5. posch., č. dverí 506.
 3. Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti, uvedené v povolení
 4. Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
 5. Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
  Účastníkmi za verejnosť boli občianske združenia a občan ako účastník konania v zmysle EIA.
 6. Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia je ......................................
 7. Právoplatné rozhodnutie vydané v rámci povoľovania výrubu k navrhovanej činnosti
 


Vytvorené: 21.05.2015 13:23, webman
Hore
Hore
Hore