Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prestavba objektu, Tomášikova ul. č. 46 Bratislava Nové Mesto, parc. č. 15111/40, 15111/13, 15444/50, 51, 122, 332, 334, 338, 124, 336, 340, 15111/2, 342, 127, 120, 56, 341, 335, 358, k. ú. Nové Mesto

Názov akcie: Prestavba objektu, Tomášiková 46, súp. č. 3349, Bratislava – Nové Mesto
Navrhovateľ: VIENNA INVEST, spol. s r.o., Tomášikova 50/E, Bratislava
Zmena navrhovanej činnosti: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prestavba-objektu-tomasikova-ul-c-46-sup-c-3349-bratislava-nove-mesto

Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)
 1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí MŽP SR, že predmetná zmena sa nebude ďalej posudzovať zo dňa 29.05.2015
 2. Stanovisko Mestskej časti k zmene navrhovanej činnosti zo dňa 14.04.2015
 3. Oznámenie pre občanov o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 02.04.2015
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 1. Návrh na zmenu Rozhodnutia o umiestnený stavby zo dňa 15.05.2015
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)
 1. Žiadosť o výrub
 2. Rozhodnutie vydané v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. je k nahliadnutiu verejnosti na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, 5. posch., č. dverí 506.
 3. Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti, uvedené v povolení
 4. Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
 5. Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
  Ako zúčastnená osoba občianske združenie
 6. Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia je 9.6.2009
 7. Právoplatné rozhodnutie vydané v rámci povoľovania výrubu k navrhovanej činnosti


Vytvorené: 25.06.2015 13:55, webman
Hore
Hore
Hore