Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Bytový súbor AHOJ, Sliačska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Názov akcie: Bytový súbor Ahoj, Sliačska cesta
Navrhovateľ: AHOJ DEVELOPMENT, s.r.o., Račianska 71, Bratislava
Zámer:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytovy-subor-ahoj-sliacska-cesta

Konanie podľa Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA)
 1. Informácia pre občanov, že navrhovaná zmena nie je predmetom zisťovacieho konania na OÚ zo dňa 21.01.2015
 2. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí OÚ BA v Bratislave, že predmetný zámer sa nebude ďalej posudzovať zo dňa 16.03.2009
 3. Stanovisko Mestskej časti k zámeru zo dňa 19.02.2009
 4. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 02.02.2009
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 1. Bytový súbor AHOJ, Sliačska ulica, Bratislava - Nové Mesto
 2. Aktualizácia návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby Polyfunkčný súbor - Sliačska ul., Bratislava - 1. Etapa
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)
 1. Žiadosť o výrub
 2. Rozhodnutie vydané v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. je k nahliadnutiu verejnosti na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, 5. posch., č. dverí 505
 3. Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti, uvedené v povolení
 4. Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
 5. Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
  Účastníkmi verejnosti v rámci povoľovacieho konania boli občianske združenia
 6. Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia je 08. 06. 2015
 7. Právoplatné rozhodnutie vydané v rámci povoľovania výrubu k navrhovanej činnosti


Vytvorené: 23.02.2015 10:41, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore