Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
“Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“, k. ú. Nové Mesto 19.02.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba, pôvodne povolená rozhodnutím č. Star-2117/2009/Zb zo dňa 24.9.2009, platným do 15.9.2019 na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave 19.02.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady 19.02.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova BD Račianska 43 v Bratislave“, súpisné č. 1513, na pozemku parc. č. 11825/3, v katastrálnom území Nové Mesto 19.02.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 22 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5440/13, 5440/23, 5440/27, 5440/18, 5440/21 a 5440/28 v k. ú. Vinohrady na Vlárskej ul. v Bratislave 19.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Andrej Farda, rok narodenia 1990, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.03.2018 19.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu "INS FITH BA Odborárska" , k. ú. Nové Mesto, Bratislava 19.02.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Stavebné úpravy v byte č. 17“ na 4.p bytového domu, so súpisným č. 212, na pozemkoch parc. č. 11732, 11733, 11734 a 11735, v k. ú. Nové Mesto, na ul. Čsl. parašutistov 3,5,7,9 19.02.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej výstavbe - odpoveď miesto Vínna, parcela č.4764/10; KN C, k. ú. Vinohrady 16.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekreačný objekt, Briežky v Bratislave, k. ú. Vinohrady 15.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Jednoduché ubytovacie zariadenie pre cestovný ruch, Račianska 69/B v Bratislave, k.ú. Nové Mesto 15.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko vo veci zmeny účelu užívania priestorov v objekte na Mikovíniho 2 v Bratislave, parc.č. 11903/7, k. ú. Nové Mesto 15.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Jestvujúci objekt – administratívna budova“, so súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 15.02.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba, pôvodne povolená rozhodnutím č. Star-1450/2009/Zb zo dňa 19.6.2009, platným do 15.9.2019 na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave 14.02.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyhlásenie verejného opisu veci, 1 ks pánsky horský bicykel nezistenej značky a typu, modrej farby PZ vyzýva oprávnenú osobu, aby sa prihlásil na útvare Obvodného oddelenia PZ Bratislava Nové Mesto východ, Vajnorská ul. č. 25 v termíne do 01.03.2018 14.02.2018 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom G – zmena stavby pred dokončením, Cesta na Ahoj v Bratislave, k. ú. Vinohrady 13.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Úprava krovu rodinného domu – zmena dokončenej stavby, Horská č. 3 – Byt č. 2 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 13.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Jógové štúdio – zmena účelu využitia stavby, Polyfunkčný bytový dom, Račianska č. 1/B, 1. NP - nebytový priestor č. 36 , k. ú. Nové Mesto 13.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6362/1 a 6363/ v k. ú. Vinohrady na ul. Jaskový rad v Bratislave 13.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy – zobytnenie časti podkrovia na ulici Jiskrovej č. 3 v Bratislave a realizácia výťahu“ v bytovom dome, súpisné č. 5, na pozemkoch parc. č. 10389/1 a 10390/1, v k. ú. Nové Mesto, na Jiskrovej ul. č. 1-3, vo vchode č. 3, v Bratislave 13.02.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman