Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Štefan Rejman, rok narodenia 1975, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.02.2020 20.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova BD Námestie Biely kríž 2,4,6“, na Námestí Biely kríž 2,4,6 Bratislava, na pozemku parc. č.13173/2 v katastrálnom území Nové Mesto 20.01.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Školské a výchovné zariadenie – SO 02 – 9505“ na 4. podlaží bytového domu so súp.č.10990, na ul. Račianske mýto č. 1B, na pozemkoch parc.č. 11903/222, 11903/234, katastrálne územie Nové Mesto 20.01.2020 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Peter Gživna, rok narodenia 1985, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.02.2020 20.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Loan Vu Thuy, rok narodenia 1975, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.02.2020 20.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Peter Klučár, rok narodenia 1968, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.02.2020 20.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rudolf Daniel, rok narodenia 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.02.2020 20.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Štefan Rejman, rok narodenia 1975, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.02.2020 20.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Terneniová, rok narodenia 1995, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.02.2020 20.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jakub Kanišák, rok narodenia 1994, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.02.2020 20.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„SO 211 – Obslužná komunikácia“, stavebný objekt je súčasťou líniovej stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA – Vtáčnik“ v Bratislave, k. ú. Vinohrady 20.01.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova Bytového domu Jahodová 15“ so súp. č. 2855 na pozemkoch parc. č. 5467/8, 5467/22 v katastrálnom území Vinohrady na Jahodovej ulici č. 15 v Bratislave 20.01.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“ a to účelová komunikácia, miestny vodovod, kanalizácia, plynovod káblové vedenie NN a ich prípojky, na pozemkoch 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183, a 6712/187 , k. ú. Vinohrady 20.01.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Nové Mesto č. .../2020, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 20.01.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov - kancelárií č. 412-413, 414-415, 416-417 a č. 419 nachádzajúcich sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava 20.01.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5771/1 v k. ú. Vinohrady na Stromovej ulici v Bratislave 20.01.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania - zmena rozhodnutia v časti umiestnenia náhradnej výsadby 6 ks listnatých drevín, ktoré mali byť umiestnené na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3007/2, k. ú. Dúbravka. 20.01.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5480/22 v k. ú. Vinohrady na Ďurgalovej uliciv Bratislave 20.01.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6194/7 v k. ú. Vinohrady (Vidlicová ulica v Bratislave) 17.01.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Oporný múr, RD 2 SOVY, Sovia ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.01.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman