Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
oznámenie verejnou vyhláškou o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom 21.11.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Imrich Lukačovič, rok narodenia 1990, rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie vyvesené na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, v termíne do 05.12.2019 20.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jozef Horbaľ, rok narodenia 1943, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.12.2019 20.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia Bárdošovej ulice, I. etapa – SO 01 – Komunikácie“ v Bratislave, na pozemku parc. č. 21658/2, 6010/116, 5943/5, 5941/8, 5941/4, 21663/1, 5975/4, 5939, 6005/81, 6005/2, katastrálne územie Vinohrady 19.11.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 21965, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 5567 19.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Asistent/pracovník sekretariátu starostu 19.11.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu“ na ulici Nobelova 42-48A v Bratislave, súpis. č. 3261 na pozemkoch parc. č. 13440/13,22,23,24,25 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.11.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lucián Bihári, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.12.2019 19.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Róbert Mikláš, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.12.2019 19.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Lučanský, rok narodenia 1960, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.12.2019 19.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Alan Borkovič, rok narodenia 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.12.2019 19.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Adriána Vaškovičová, rok narodenia 1975, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.12.2019 19.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova BD Námestie Biely kríž 2,4,6“ na pozemku parc. č. 13173/2 na Námestí Biely kríž 2,4,6 Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 19.11.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva, dátum konania dražby 07.01.2020 o 10:00 hod., Miesto konania dražby: v mieste sídla exekútorského úradu Mgr.Angelika Slopovská, SNP 13, 810 00 Bratislava 19.11.2019 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Altitude, a,s., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č. 503 v úradných hodinách, v termíne do 04.12.2019 19.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačného domu pre celoročné využitie“, v lokalite Na Vtáčniku č.44, na pozemku parc. č. 18052/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6005/49, k. ú. Vinohrady, na Júnovej ulici v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15115/1, LV č. 5567, katastrálne územie Nové Mesto, na križovatke ulíc Za stanicou a Elektrárenská v Bratislave 15.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11443 k. ú. Nové Mesto, na Šancovej ulici v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Západoslovenská Distribučná, a.s., výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesenie stromov a iných porastov,ktoré ohrozujú bezbečnosť prevádzky a nachádzajú sa ich nehnuteľnostiach. 14.11.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman