Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zuzana Benovič, rok narodenia: 1970, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 12.07.2022 27.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rezidencia Horizont Bratislava“ 27.06.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Vlárska“ 27.06.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Podhorský pás – VEĽKÝ VARAN/SLANEC“ 27.06.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Oprava strechy bytového domu Sibírska 41-51, Bratislava“ so súpisným č. 1603, na pozemkoch parc. č. 12047/1, 12047/2, 12047/3, 12047/4, 12047/5, 12047/6, 12050/5 v k. ú. Nové Mesto 27.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Michal Rigo, rok narodenia: 1967, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 12.07.2022 27.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Sanácia objektu proti vlhkosti a obnova pivničných kobiek Legionárska 3, 5, 7 v Bratislave“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 10378, 10383, 10384, v bytovom dome súpisné číslo 10631, v k .ú. Nové Mesto v Bratislave 27.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predaj nehnuteľností bytu č. 32 na Bojnickej 19, pozemku parcely reg. „C“ KN parc. č. 17090/25 o výmere 517m2, pozemku parcely reg. ,,C‘‘ KN parc. č. 17090/57 o výmere 495 m2 do vlastníctva kupujúceho – JUDr. Andrejovi Sirotovi, 27.06.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Predaj nehnuteľnosti bytu č. 23 na Bojnickej 19, pozemku parcely reg. „C“ KN parc. č. 17090/25 o výmere 517m2, pozemku parcely reg. ,,C‘‘ KN parc. č. 17090/57 o výmere 495 m2 do vlastníctva kupujúceho – Jany Varsányiovej 27.06.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie na stavbu snázvom „LZE - FVE - SLOVUNIT-Račianska 71“ - výstavba fotovoltaickej elektrárne na streche existujúceho objektu so súpisným číslom 3269, na ul. Račianska 1E 24.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie na stavbu s názvom „LZE - FVE - SLOVUNIT-Sliačska s.r.o., Sliačska 1D, Bratislava“ - výstavba fotovoltaickej elektrárne na streche existujúceho objektu so súpisným číslom 10235, na ul. Sliačska 1/D 24.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o pripojení podkladov zabezpečených z katastra nehnuteľností, Výzva na vyjadrenie kpodkladom pre vydanie rozhodnutia v konaní o povolení obnovy spojeného územného a stavebného konania “Rodinný dvojdom - 2RD“ 24.06.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jan Kralovič, rok narodenia: 1951, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 07.07.2022 22.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania na umiestnenie líniovej stavby Názov stavby: “ FTTH BA KBV Podniková Bratislava“ 22.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Benjamin Angermayer, rok narodenia: 1989, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.07.2022 21.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Veronika Zemanová, rok narodenia: 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.07.2022 21.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Terneniová, rok narodenia: 1995, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.07.2022 21.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom RB-Koliba Záruby“ na ulici Záruby na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 18204/1, 18203/1, 18203/2, 18205, 18202/3 21.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín 20.06.2022 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Uzemné rozhodnutie na umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „Optika Premac s.r.o., Stará Vajnorská 25,83102 Bratislava – Nové Mesto“ 20.06.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman