Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rudolf Daniel, rok narodenia: 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.06.2021 15.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Róbert Lakatoš, rok narodenia: 1973, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.06.2021 15.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanislav Maceják, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.613 úradných hodinách adresát si môže písomnosť prevziať do 30.06.2021 15.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady 14.06.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer uzatvoriť zmluvu o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena, ktorej súčasťou je zmluva o budúcej kúpnej zmluve 14.06.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12688/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, ktorý vznikol obnovením právneho stavu časti pozemku registra „E“ UO parc. č. 12689, evidovaného na LV č. 5567 14.06.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Peter Riflik, rok narodenia: 1956, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.06.2021 14.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Anton Viechec, rok narodenia: 1983, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.06.2021 14.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť postúpenia práv z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 14.06.2021 Predaje a prenájmy majetku
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 11.06.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie nového termínu ústneho prerokovania návrhu na umiestnenie stavby - Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava 11.06.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pavol Lučanský, rok narodenia: 1960, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.06.2021 09.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Územný plán zóny Horná Mlynská dolina 09.06.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Družstevná 5-7 a Trnavská 15 v Bratislave na pozemku parc.č. 11276/13 a 11276/24 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 09.06.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Iveta Valúchová, rok narodenia 1963, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.06.2021 09.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom - FO_BA_ Hrdličkova_1394BR v katastrálnom území Vinohrady v lokalite Hrdličkova, Limbová, Pod Krásnou hôrkou v Bratislave 09.06.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Krasňany“ na Burgundskej ulici, na pozemku parc. č. 4438/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 09.06.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Michal Kučera, rok narodenia: 1984, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.06.2021 09.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Teodor Launer, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 503 v úradných hodinách, do 24.06.2021 09.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova a modernizácia bytového domu Kukučínova 44-46, Bratislava“ so súpis. č. 998, na pozemku parc. č. 12200/10 a 12200/11 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 08.06.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman