Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11286/15 a 11280/30 v k. ú. Nové Mesto (Príkopova ulica v Bratislave) 03.03.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 2“ Vajnorská parc.č. 21968/2 a Trnavské mýto parc.č. 11436/1, 10 a 18 v katastrálnom území Nové Mesto 03.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmeny v užívaní stavby nebytových obchodných priestorov na „stomatologické ambulancie“, v priestoroch č. B-R105A, B-R105B Obytného súboru Urban Residence – Polyfunkčný bytový dom B na Račianskej ulici č. 26E, 26F v Bratislave. 03.03.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 0174 Predĺženie Kalinčiakovej ulice“ v rámci stavby „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“ na ulici V. Tegelhoffa 4, v Bratislave, na pozemku parc. č. 11279/5, 11281/16, /17, /28, /35, 15140/9, /80, /81, 23013/1 03.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom, Vidlicova ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 28.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Predĺženie lehoty na predloženie dokladov k stavbe „Bytový dom- UNITAS, Šancová 55- 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa“ so súp. č. 3569, na pozemkoch parc. č. 11442 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 27.02.2020 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu údržbár – zastupovanie počas PN 26.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 25.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN parc.č. 15115/41, LV č.2382, a na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15115/1, LV č. 5567, k. ú. Nové Mesto, na križovatke ulíc Za stanicou a Elektrárenská v Bratislave 24.02.2020 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6883 v k. ú. Vinohrady (Ulica Hlavná v Bratislave) 24.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Radový rodinný dom, Považská 18, Bratislava, k. ú. Nové Mesto 24.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1-3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 24.02.2020 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu využitia priestorov rodinného domu na kozmetický salón, Priečna 199/4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Cvičisko pre výcvik záchranárskych psov, ul. Bojnická v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Samoobslužná bezdotyková autoumyváreň Vajnorská v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné povolenie: „Rodinné domy Vinohradis,“ na pozemkoch parc. č. 4864/9,4864/8, 4863/4, 4863/3, 4863/2, 4863/5, 4863/1, 4861/5, 4861/1, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4860/5, 4860/6, 4860/7, 4860/4, 4865/1 v k. ú. Vinohrady 19.02.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) znížený úväzok 19.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Tomáš Steiner, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.03.2020 19.02.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: „Polyfunkčný bytový dom Račianska“– SO 13 Úprava križovatky Račianska-Skalická, „SO-13.A.1 Stavebné úpravy v križovatke-Priechody pre peších“, na pozemkoch parc. č. 22072/2, 13180/2, 22001/25, k.ú. Nové Mesto 19.02.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 18.02.2020 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore