Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Prevod vlastníckeho práva k novovytvoreným pozemkom registra “C“ KN v k. ú. Vinohrady, ktoré vznikli odčlenením z pozemku registra “C“ - parc. č. 18437/1 – záhrada o výmere 2256 m2 09.02.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby rodinného domu s názvom „Rodinný dom a oplotenie“ na pozemku parc. č. 4690/3, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 08.02.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie inžinierskej stavby - BA_Nové Mesto, Jaskový rad, NNK, SO 01 NN káblové vedenie na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 21,668/3 – Jaskový rad, k. ú. Vinohrady 08.02.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21644/4 v k. ú. Vinohrady (Ďumbierska ulica v Bratislave) 08.02.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5372/2 v k. ú. Vinohrady (Ďumbierska ulica v Bratislave) 08.02.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Interiér sídla spoločnosti PS STAVBY, s.r.o.- zmena dispozície a prepojenie vnútorných nebytových priestorov“ na Hálkovej ul. č. 1/A , Letnej ul. č 5 v Bratislave, so súp. č. 392, na pozemkoch parc. č. 11738/2, 11738/5, 11738/6 v k. ú. Nové Mesto 05.02.2021 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD – stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti 04.02.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Obnova a dostavba časti areálu PALMA – stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti 04.02.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech sp. rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19400/20, k. ú. Vinohrady (druh pozemku záhrada), na Vlárskej ulici v Bratislave 04.02.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o predĺženie rozhodnutia vo veci súhlasu na výrub 17 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „E“ OU k. ú. Karlova Ves v Bratislave, z dôvodu, že stavebné povolenie na stavbu chodníka ešte nebolo správoplatnené 04.02.2021 Oznámenie o zmene a predĺžení platnosti rozhodnutia
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o povolení užívať stavbu: „Oporný múr a terénne schody“ na pozemkoch parc. č. 3734/1, 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave, 02.02.2021 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13513/17 v k. ú. Nové Mesto (Nobelova ulica v Bratislave) 02.02.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom - FO_BA_Za kasarnou_1171BR v katastrálnom území Nové Mesto v lokalite Za kasárňou, Vajnorská, Junácka v Bratislave 01.02.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania: „Rodinné domy Suchá, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemkoch registra C KN parc. č. 6688/1, /10, /11, /12, /13, /14, /15, /16, /17, /18, prípojka NN aj na pozemku registra C KN 21678 , k. ú. Vinohrady 01.02.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 01 Komunikácie a spevnené plochy“ napojenie na Lopúchovú ulicu v Bratislave v rámci stavby „Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“, na pozemku parc. č. 6712/49, 6712/169, 6712/173, 6712/187, katastrálne územie Vinohrady 29.01.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dalibor Schoefer, rok narodenia: 1973, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.02.2021 29.01.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6003/16, k. ú. Vinohrady, na Bárdošovej ulici v Bratislave 28.01.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 23073/18 v k. ú. Nové Mesto (Vajnorská ulica v Bratislave) 28.01.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5440/13, 5440/18, 5440/27, 5440/28, 5440/21 a 5440/23 v k. ú. Vinohrady (Vlárska ulica v Bratislave) 28.01.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zmena doby trvania reklamnej stavby, 1 ks osvetlená vinylová plachta umiestnená na fasáde bytového domu Račianska č. 2, súp. č. 1548, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 27.01.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore