Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19281 v k. ú. Vinohrady (ulica Stará Klenová) v Bratislave 03.11.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Ing. Ján Benovič, rok narodenia 1970, písomnosť uložená na Mestskom úrade v Žiline, Námesrie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v klientskom centre pracovisku správy a poplatku za komunálny odpad v úradných hodinách do 17.11.2023.2023 02.11.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Račianska "Zlatý dážď" 31.10.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci referátu dopravy 31.10.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 18168/14, 18168/15, 18168/16, 18168/25, 18168/26, 18168/28, 18168/29 a registra ,,E“ KN parcela č. 18168/27 v k. ú. Vinohrady 27.10.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Pozvánka na 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 25.10.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023 24.10.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Osadná ulica 24.10.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - súhlas žiadateľovi na výrub 105 ks drevín a 23 ks krov rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN s parc. č. 5859/2, 5859/88, 5859/118, 5859/120, 5859/121, v k. ú. Vinohrady, na Stromovej ulici v Bratislave 20.10.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie - ohlásenie jednoduchej stavby s názvom „Stojisko kontajnerov“ na ul. Československých parašutistov č. 21, na pozemku registra „C“ parc. č. 11739/1, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.10.2023 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica 30/2023 o prešetrení petície - petícia Občanov Bratislavy Nové Mesto, zóny NM2 za okamžité pozastavenie realizácie Projektu parkovacej politiky (PPP) v MČ Bratislava Nové Mesto podľa zákona ¨. 85/1990 Zb. o petičnom práve 18.10.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/vedúci stavebného úradu 16.10.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka podateľne 16.10.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Silvia Čičmancová 13.10.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa, depo Jurajov dvor - SO 104 Komunikácie a spevnené plochy - Stavebné povolenie 13.10.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Športová 12.10.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19470/8 v k. ú. Vinohrady (Klenova ulica v Bratislave) 12.10.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Zápisnica 18/2023 o prešetrení petície - Petícia za odvolanie Mgr. Máriu Dolnákovej, riaditel‘ky ZŠ s MŠ Cádrova v Bratislave 11.10.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
OZNÁMENIE - Polyfunkčný súbor R66 11.10.2023 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Stromová 11.10.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore