Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Dodatok č.1 k organizačnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 09.01.2023 14.04.2023
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka pokladne (zastupovanie počas PN) 14.04.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný referent/ka stavebného úradu 14.04.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný referent/ka špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie 14.04.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zväčšenie stavebného otvoru na loggiu“ prislúchajúcu k bytu č. 3, na 1. poschodí bytového domu so súpisným č. 946, na ulici Pluhová č. 75, na pozemku parc. č. 12841, k. ú. Nové Mesto 14.04.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Príloha č. 1 k D01 Organizačnému poriadku_2023_ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 14.04.2023
Stiahnuť súbor
Príloha č. 2 k D01 Organizačnému poriadku_2023_pozície 14.04.2023
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu matrikár/ka 13.04.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu vedúca/vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku 13.04.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu vedúci úseku denných a komunitných centier 13.04.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka kancelárie prednostu 13.04.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova fasády bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 10, 12, 14; Družstevnej ul. č. 1 a 3 ; Kalinčiakovej ul. č. 1, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 13.04.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Parkovací dom (SO-101) – stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 13.04.2023 Stanovisko MČ BNM ku konaniu v zmysle Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Verejný opis veci - Eurobankovka v nominálnej hodnote 200, - €., nájdená na Guothovej ul., Bratislava-Nové Mesto, majiteľ prihlásil osobne alebo písomne na útvare PZ Bratislava Nové Mesto západ, ul. Jahodová č.23 v termíne do 23.12.2023 12.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rodinný dom“ na ulici Na Slanci na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4442/4 a 4442/14 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 12.04.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Letícia Šubová, rok narodenia: 2003, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 20.04.2023 05.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 22714/2, k. ú. Nové Mesto, Hálkova ul. 10 v Bratislave 05.04.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 13637/39, k. ú. Nové Mesto, na Turbínovej ulici v Bratislave 04.04.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný dom Stromová“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 5727/1, 5727/2, 5725/3, 5726/1, 5726/2 a 5701/108, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave. 03.04.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Parkovací dom (SO-101)“ 03.04.2023 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore