Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zámer k postúpeniu práv z Nájomnej zmluvy č. 2/2013 zo dňa 26.08.2013 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 28.11.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer výpožičky časti stavby so súpisným číslom 97 na pozemku parcelné číslo 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1290, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. Nové Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto v prospech spoločnosti Central Zone s.r.o. 28.11.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 10 ks stromov a 1 ks kríkového porastu, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/23 a 11355/24 v kat. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ul. v Bratislave 27.11.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 6 ks stromov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 4970/1 v kat. ú. Vinohrady na Jeséniovej ul. v Bratislave 27.11.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Martin Masaryk, rok narodenia 1969, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.12.2017 24.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
EPS Group Management s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 09.12.2017 24.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Hálkova 46,48,50,52 v Bratislave“, na pozemkoch v registri „C“ parc.č. 12694, 12696, 12697/1, 12697/2, 12697/3, 12699/1, 12699/2, 12695/7, v registri „E“ parc.č. 12698,12697,12695,12694,12693 v k.ú. Nové Mesto 24.11.2017 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemky registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 5930/38, ostatné plochy o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2 ; za účelom vybudovania parkovacích státí pre spoločnosť MVA Immo s.r.o. 24.11.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Róbert Kotlár, rok narodenia 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.12.2017 24.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018 - 2020 24.11.2017 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín, rastúcich na pozemku registra ,,C,, KN parc. č. 19346/6 kat. ú. Vinohrady (druh pozemku „záhrady“) nad Kĺzavou ulicou 24.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby - pozemok parc. č. 17090/1, k. ú. Nové Mesto, LV č. 1516 na Bojnickej ul. v Bratislave 23.11.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA-B1 Deviata_UO00079_2019, Brečtanová, Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Čremchová, Desiata, Jalovcová, Tupého v Bratislave k. ú. Vinohrady 23.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Soňa Gábrišová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.12.2017 22.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Jaroslav Gazda, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.12.2017 22.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lucia Žárska, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.12.2017 22.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore