Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1-3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 12.05.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu Bárdošova 12“ so súpisným číslom 2717, na ul. Bárdošova č. 12 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5925, v katastrálnom území Vinohrady 11.05.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Elektronická telekomunikačná sieť s názvom FTTH_BA KBV_Biely Kríž, KBV Nové Vinice na pozemkoch reg. C-KN parc.č13181/2, 13145/23, 13145/120 a 13174/31 katastrálne územie Nové Mesto 11.05.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica z verejného vypočutia na obsadenie funkcie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 29.04.2020 06.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 19.12.2019 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 15.01.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie - riaditeľ EKO - podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 29.01.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 05.02.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zmena rozhodnutia - Novostavba rodinného domu na parc. č. 4437/2, 4437/3 a 4437/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.05.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 9797/3 v k. ú. Staré Mesto (Medická záhrada v Bratislave) 04.05.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 04.05.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc.č. 5793/1, k. ú. Nové Mesto, na Bárdošovej ulici v Bratislave 04.05.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“ na Borodáčovej ul. č. 2 v Bratislave, so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2, 4, 15, 16, 17, 18, 50, 52 v katastrálnom území Ružinov 04.05.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať novovytvorené pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Nové Mesto za účelom legalizovať výťah a vstup k BD na ul. Pluhovej 12 a vybudovať 12 parkovacích miest 30.04.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 30.04.2020 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie „REKONŠTRUKCIA BYTU_RAČIANSKA 93“ bytu č. 54 na 9. poschodí bytového domu na ulici Račianska č. 93, súp. č. 1529, na pozemku parc. č. 12142/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 30.04.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15115/3, katastrálne územie Nové Mesto na Tomášikovej ul. v Bratislave 29.04.2020 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2020 z .............. 2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 28.04.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom Ahoj, ul. Na Ahoji Bratislava, k. ú. Vinohrady 28.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Garden Park – Stará Vajnorská /hotelový komplex s kanceláriami/, ul. Stará Vajnorská Bratislava, k. ú. Nové Mesto 28.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore