Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinné domy Koliba, Chrasťová ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 23.10.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o predĺženie lehoty na vykonanie výrubu a termínu na realizáciu náhradnej výsadby stanovených rozhodnutím č. 34209/8911/2017/ZP/KMEA zo dňa 23.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2017 23.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 23 ks drevín a 2 ks krovitých skupín s celkovou rozlohou 1038 m2 rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 13410/4,13410/5,13410/6,13410/7 k. ú.Nové Mesto, na Jurskej ulici v Bratislave 22.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1“ pre miestny rozvod plynu na pozemkoch parc. č. 21968/2, 11436/1. 11436/10 , 11436/18 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave a pozemku parc.č. 22178/1 katastrálne územie Ružinov 22.10.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prístavba rodinného domu, Druhá č. 2 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 21.10.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v lokalite Vajnorskej ulice na pozemkoch reg. KN „C“ parc. č. 15115/96, 15115/1, 15115/117, 13633/18, 13633/16, 13633/17, 13630, 17029/1, 13605/32, 13605/4 21.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Parkovacie miesta Odborárska ulica“ na Odborárskej ulici, na pozemkoch parc. č. 13443/229, 13443/228, 13443/162, 13443/163, 13443/164, 13443/165, 13443/166, 13443/167, 13443/168, 13443/169, 13443/225, 13443/226 v katastrálnom území Nové Mesto 21.10.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti územného plánovania 18.10.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku 17.10.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent rozpočtu 17.10.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa a 1 ks náletovej dreviny s rozlohou 20 m2 rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19326/5 v k. ú. Vinohrady na Starej Klenovej ulici v Bratislave 17.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby stanovených v rozhodnutí č. 7271/945/2018/ZP/KOLP zo dňa 26.02.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2018 16.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 131310 v k. ú. Nové Mesto v areáli materskej školy na Osadnej ulici v Bratislave 16.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13057/1 v k. ú. Nové Mesto na Račianskej ulici v Bratislave 16.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 16.10.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21378/1 v k. ú. Staré Mesto (Hviezdoslavovo námestie v Bratislave) a registra „E“ UO parc. č. 9013 v k. ú. Staré Mesto 15.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Verejná anonymná ideová urbanisticko-architektonická súťaž Revitalizácia lokality „Snežienka“ 15.10.2019 Rôzne oznamy
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Verejná anonymná ideová urbanisticko-architektonická súťaž Revitalizácia lokality „Snežienka“ 15.10.2019 Rôzne oznamy
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Gabriela Križanová, rok narodenia: 1972, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.10.2019 14.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prestavba areálu ISTROMEX, Polyfunkčný objekt, Odborárska ulica v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 14.10.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore