Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Vlárska 17.03.2022 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie VZN MČ B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 16.03.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Jahodová 15 v Bratislave“ 16.03.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výrub 5 ks drevín a 2 kusov krov na Trnavskom mýte 16.03.2022 Oznamy o oreze a výrube drevín v ochranných pásmach sietí a stavieb
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výrub 6 ks drevín na Trnavskom mýte 16.03.2022 Oznamy o oreze a výrube drevín v ochranných pásmach sietí a stavieb
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Elektronická komunikačná sieť „F2BTS_BA_Klenova_1936BR“, ktorá spočíva vo vybudovaní optickej prípojky na ul. Vlárska a ul. Klenová, na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 19470/471, 19470/71, 17470/70, 19470/1 a 19465/1, k. ú. Vinohrady 14.03.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu matrikár/matrikárka 14.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu právnik/právnička 14.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Výmena spoločných rozvodov vody, plynu, kanalizácie a vzduchotechniky,“ v bytovom dome so súp. č. 217, na ul. Čsl. parašutistov č. 31 v Bratislave 14.03.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i referátu správy budov 10.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i referátu obslužných činností 10.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zmena stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na Svätovojtešskej ulici č. 3, na pozemkoch parc. č. 22517/1, 22517/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 10.03.2022 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BRATISLAVA, MATUŠKOVÁ UL.-DISTRIBUČNÉ ROZVODY “, miesto stavby: parc.reg C č. 6506/120, 90,119,121,133 ( parc.reg. E č.6506, 21675) ,21675/1, 7244/1 a 7244/2 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 09.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný referent oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 08.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Pod Krásnou hôrkou, 2 sc.“ - líniová stavba umiestnená na uliciach Pod Krásnou hôrkou a Vlárska, k. ú. Vinohrady 08.03.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Magdaléna Buznová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 22.03.2022 07.03.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Vila Magurská - medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 5620/11, 5643, 5644/1, 5647/23, 21656, 22399/1 (reg. E-KN parc. č. 22399) v k. ú. Vinohrady 07.03.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Nadstavba bytového domu, Ovručská 2, 4“, miesto stavby: budova súp.č. 1666 na pozemkoch parc. č. 11806/1, 11806/2 a 11787/6, katastrálne územie Nové Mesto 02.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Urbanistická štúdia viníc na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, návrh zadania 02.03.2022 Oznámenie o prerokovaní návrhu zadaní
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Obnova konania - “Rodinný dvojdom — 2RD“, miesto stavby: par. č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, 4792/7, 14789/2, 4789/3, 4793/9, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 01.03.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore