Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Jeséniova 54, 831 01 BRATISLAVA 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Kalinčiakova 12, 831 01 BRATISLAVA 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej cesty III. triedy Jeséniova ulica v Bratislave (v úseku od križovatky Jeséniova, Strážna - v protismere) z dôvodu realizácie prípojok inžinierskych sietí v termíne: 20. 09. 2021 - 01. 10. 2021 rozsah: v dĺžke 25,00 m 20.09.2021 Povolenie
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere "Biely kríž" 20.09.2021 Rozhodnutie o stavebnej uzávere
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere "Horná mlynská dolina" 20.09.2021 Rozhodnutie o stavebnej uzávere
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere "Jelšová ulica" 20.09.2021 Rozhodnutie o stavebnej uzávere
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka EKO PODNIKU VPS – Bratislava Nové Mesto 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Modernizácia výroby čokoládovej hmoty – na pozemkoch parc.č. 12194/13 a 12194/23 (nebytová budova so súpis.č. 1563) v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.09.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Veľký Varan/Slanec, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 16.09.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Koziarka, katastrálne územie: Vinohrady v Bratislave 16.09.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bytový dom, Pod strážami ", pozemná stavba bytovej budovy- bytový dom pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 a inžinierske stavby na pozemkoch parc.č. 6506/1, 21675/1 a 21676/2 v k. ú. Vinohrady 14.09.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vykonanie nápravy – výzva: stavebné práce v byte č.32/ 8. poschodie, bytového domu na ulici Piešťanská 5, parcelné číslo 11796/5, súpisné číslo 1639 v k. ú. Bratislava – Nové Mesto 14.09.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 269 na 3.posch., v bytovom dome na ulici Guothova, súpisné číslo 2758, na pozemkoch parc. č. 6090/2 a 6090/3 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.09.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o novom prejednaní územného konania "Bytový dom Vila Magurská" 13.09.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba bytov do podkrovia“ bytového domu na Odborárskej ul. č. 38 a 40 v Bratislave, so súp. č. 1281 na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto 13.09.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova a modernizácia bytového domu Kukučínova 44-46, Bratislava“, so súpis. č. 998, uskutočňovanej na pozemku parc. č. 12200/10 a 12200/11, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.09.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 22 na 3. poschodí v bytovom dome na ulici Račianska 79, súpis. č. 1526, postavenom na pozemku parc. č. 12142/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.09.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavba balkónov na fasáde bytového domu Vajnorská 69-73 v Bratislave“ na ulici Vajnorská 69, 71, 73, 831 04 Bratislava, súpisné číslo 1322, na pozemku parc. č. 12288, evidovanom na liste vlastníctva č. 2899, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 13.09.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA1344BR BRATISLAVA_LEGIONARSKA New Radio“ pozostávajúcej z výmeny a doplnenia telekomunikačných zariadení na existujúcej stavbe verejnej elektronickej komunikačnej siete, na ul. Legionárska č. 23 v Bratislave 13.09.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore