Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - „Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia“ na Ďumbierskej ulici č. 3, na pozemkoch parc. č. 19540/4, 19540/45, 19540/63 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 05.10.2021 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanislav Vataha, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.10.2021 04.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu REFERENT/KA ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU (STAVEBNÝ ÚRAD) 04.10.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Pluhová 75-77 v Bratislave“ so súp. č. 946, na pozemkoch parc. č. 12841 v katastrálnom území Nové Mesto 01.10.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM k 30.6.2021 01.10.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Odvolanie-predloženie spisu "Rezidencia ELANIUS", na ulici Pod Vachmajstrom, v kat. území Vinohrady, v Bratislave 01.10.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu právnik/právnička na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 30.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 30.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka pre správu, prevádzku a údržbu objektov a priestorov mestskej časti 30.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Interiér sídla spoločnosti PS STAVBY, s.r.o.- zmena dispozície a prepojenie vnútorných nebytových priestorov“ č. neb. priestoru 6cOP na prízemí a č. neb. priestoru 2AP2 na 1.poschodí polyfunkčnej budovy na Hálkovej ul. č. 1/A a Letnej ul. 30.09.2021 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu INŠPEKTOR/KA VEREJNÉHO PORIADKU 28.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Jozef Sipos, rok narodenia: 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.10.2021 28.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Odvolanie-predloženie spisu "Bytový dom rezidencia Medici" 28.09.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 10.3 prípojka NN“ v rámci stavby rodinných domov „Projekt Jeséniova – átriové domy“ na uliciach Hlavná, Štvrtá, Jeséniova, na pozemkoch parc. č. 21680, 21685, 21691 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.09.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v rozsahu TRASA I. a TRASA II., v lokalite Vajnorskej ulice v Bratislave 24.09.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
RD Husova, na pozemku reg. C-KN parc.č. 6962, 6963, 6964 a 21684 (Husova ul.), katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 23.09.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt s apartmánmi“, pozemok parc.č. 7213/1,2,3, prípojky aj na parc. č. 21696/4, parkovisko na pozemku parc.č. 7214, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 23.09.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Jeséniova 54, 831 01 BRATISLAVA 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Kalinčiakova 12, 831 01 BRATISLAVA 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej cesty III. triedy Jeséniova ulica v Bratislave (v úseku od križovatky Jeséniova, Strážna - v protismere) z dôvodu realizácie prípojok inžinierskych sietí v termíne: 20. 09. 2021 - 01. 10. 2021 rozsah: v dĺžke 25,00 m 20.09.2021 Povolenie
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore