Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stavebné úpravy v byte č. 22 na 3. poschodí v bytovom dome na ulici Račianska 79, súpis. č. 1526, postavenom na pozemku parc. č. 12142/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.09.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavba balkónov na fasáde bytového domu Vajnorská 69-73 v Bratislave“ na ulici Vajnorská 69, 71, 73, 831 04 Bratislava, súpisné číslo 1322, na pozemku parc. č. 12288, evidovanom na liste vlastníctva č. 2899, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 13.09.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA1344BR BRATISLAVA_LEGIONARSKA New Radio“ pozostávajúcej z výmeny a doplnenia telekomunikačných zariadení na existujúcej stavbe verejnej elektronickej komunikačnej siete, na ul. Legionárska č. 23 v Bratislave 13.09.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Osadenie dvoch garážových brán“ v nebytovom priestore č. 1.03, druh nebytového priestoru – garáž, parkovacie státia P76 a P77, na úrovni 1. suterénneho poschodia budovy so súpisným číslom 13965, na ul. Pod Vtáčnikom č. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 26 13.09.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
NETIA,s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, oddelenie exekúcie 2. v kancelárii č. 528 v úradných hodinách, do 25.09.2021 10.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na 7. zmenu rozpočtu MČ B-NM na pripomienkovanie 10.09.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
MeLT,s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č. 529 v úradných hodinách, do 24.09.2021 09.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu bytov č. 31, 37, 41 v bytovom dome Bojnická 7545/25 07.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Bytový dom Pod Strážami upovedomenie o dovolaní 07.09.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia investícií 06.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva 06.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia školstva 03.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/350, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k.ú. Nové Mesto 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/351, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k.ú. Nové Mesto 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu nebytového priestoru – č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52 m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave, súpisné číslo 1636 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu nebytového priestoru – športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 o výmere 1238m2 a 15132/11 o výmere 499m2 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Bc. Michal Gordiak, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.09.2021 02.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Lúčanský, rok narodenia: 1960, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.09.2021 02.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Bodišová, rok narodenia: 1978, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.09.2021 02.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent miestneho poplatku za rozvoj 02.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore