Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Rezidencia ELANIUS“ na ulici Pod Vachmajstrom, na pozemkoch parc. č. 6712/61, 4975/7, 6712/57, 6712/59, 6712/60 a 4975/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.08.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Bytový dom – Rezidencia Medici " na Vlárskej ulici v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady 09.08.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Optická prípojka Little Koliba“, za účelom vybudovania optickej prípojky na ul. Tupého, na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 4904/8, 4858/3, 4858/4 a 4824/7, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 09.08.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a komplexná obnova bytového domu Mikovíniho č. 5 a 7 v Bratislave“ na ulici Mikovíniho 5 a 7 v Bratislave, súpis. č. 1623, na pozemku parc. č. 11917/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 09.08.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Právnik na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 06.08.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu - 7.NP FITOUT JUDr. Peter Dobrovodský & spol., s.r.o. 06.08.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu - 10.NP FITOUT FUTURE BROTHERS 06.08.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 11.NP FITOUT COCA COLA 06.08.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 12.NP FITOUT FEDORS GROUP 05.08.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Modernizácia výroby čokoládovej hmoty 05.08.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Obnova a dostavba časti areálu Palma 05.08.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD 05.08.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„SO 06 Dopravné komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a stanovište kontajnerov“, v rámci stavby „Nové Vinice", k. ú. Nové Mesto v Bratislave 03.08.2021 Stavebné povolenie
Špeciálny stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný bytový dom Račianska“ na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 13077/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.08.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na Svätovojtešskej ulici č. 3, na pozemkoch parc. č. 22517/1, 22517/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.08.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, zmena PH na Polyfunkčný objekt B10“, miesto: Škultétyho, Račianska ulica, Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto 02.08.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov: 1 ks reklamnej stavby bez označenia, s reklamnou plochou s odkazom na LUBICA,s.r.o., na pozemku reg. E-KN, parc. č. 4770/1, k. ú. Nové Mesto, v zeleni pri chodníku ul. Cesta na Senec pri odbočke ul. Stará Vajnorská 29.07.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom " Bytový dom, Pod strážami ", na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94, k. ú. Vinohrady v Bratislave 28.07.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavba so súpisným číslom 7768 postavená na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 5148, katastrálne územie Nové Mesto 27.07.2021 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 22566/1 a 22566/2 v katastrálnom území Nové Mesto na Matičnej č.4 v Bratislave 26.07.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore