Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Rodinný dom Neronetova“ na pozemku parc. č. 18437/41 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 28.09.2022 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o kandidátoch na starostu a poslancov aktualizácia 28.09.2022 28.09.2022 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy v byte č. 7 na 1. poschodí bytového domu Višňová 17, súpisné číslo 2930, na pozemku parc. č. 5750/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.09.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jozef Jašo, rok narodenia: 1984, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 11.10.2022 26.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zasklenie lodžie“ prislúchajúcej k bytu č. 13, na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 2656, na ul. Stromová č. 8, na pozemkoch parc. č. 5859/27 a 5859/92, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 26.09.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a sanácia strešného plášťa BD J.C. Hronského 2,4,6,8,10“ bytového domu so súp. č. 1634, nachádzajúceho sa na pozemkoch par. č. 11926/1, 2, 3, 5 a 11926/6, na ulici J.C. Hronského č. 2, 4, 6, 8, 10, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 23.09.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Odborárska 2 Bratislava 23.09.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Za Kasárňou 2 Bratislava 23.09.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznam o začatí preskúmania platného „Územného plánu zóny Tehelná“ 22.09.2022 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 21.09.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Vajnory dňa 11.10.2022 o 9.00 hod. v kanc. Notárskeho úradu JUDr. Jurina, Št. Moyzesa 53, Lučenec 19.09.2022 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zaregistrovaných kandidátoch pre voľby do orgánov samosprávy obce v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 14.09.2022 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predloženie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku o výmere 150 m2 a nebytových priestorov o výmere 70 m2 v areáli DI Račianske mýto 14.09.2022
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného 13.09.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rodinné domy Ahoj - Briežky“ na ul. Na Briežkoch v Bratislave na pozemku reg. C-KN parc. č. 4355/4,5,6 a 11 v k. ú. Vinohrady 12.09.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie pre stavbu „SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“, na pozemku parc. č. 6713/2, 6713/15-23, 6712/70 a 6712/157, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 12.09.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2022 12.09.2022
Oddelenie financií a účtovníctva
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. „C“ parc. č. 13524/4, katastrálne územie Nové Mesto 12.09.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2022 12.09.2022
Oddelenie financií a účtovníctva
Stiahnuť súbor
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2022, zo dňa .... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket 12.09.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore