Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií - pozemky - rok 2021 30.12.2021 Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií (pozemky)
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný komplex Zátišie“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave na Vajnorskej ulici 27.12.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu upratovačka 27.12.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka pre výstavbu a investičnú činnosť 27.12.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
EKO-podnik verejnoprospešných služieb hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu záhradník 22.12.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
EKO-podnik verejnoprospešných služieb hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu arborista 22.12.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Montáž vonkajšej a vnútornej klimatizácie“ prislúchajúcej k bytu č. 2, na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1319, na ul. Vajnorská č. 55, na pozemkoch parc. č. 12214/1 a 12214/2, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 21.12.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v Bratislave“ na pozemkoch s parcelným číslom 11308/3 na Sibírskej ulici v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 21.12.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Nobelova č. 42 – 48A v Bratislave“ 20.12.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Imelda Salkovičová, písomnosť uložená na Colnom úrade Bratislava, Miletičová 42, 824 59 Bratislava, oddelenie právne, 3. poschodie č. dv. 307 v termíne do 04.01.2022 20.12.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Tatiana Čumaková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.01.2022 17.12.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Varšavská 24, Bratislava, súp. č. 83, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 17.12.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Líniová stavba miestnej komunikácie "Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská - Račianska“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.12.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúca/i oddelenia verejného poriadku 16.12.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Ján Belányi, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.528 v úradných hodinách, do 31.12.2021 16.12.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zariadenie na zber a zhodnocovanie železného šrotu, farebných kovov a starých vozidiel v areáli závodu Istrochem, a. s. Bratislava – Nové Mesto 15.12.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu PRÁVNIK/PRÁVNIČKA na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 15.12.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova a zateplenie bytového domu Halašova č. 36, Bratislava,“ so súp. č. 746, na Halašovej ul. č. 36 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12348 v katastrálnom území Nové Mesto 15.12.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúca/i oddelenia školstva 15.12.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavba elektroenergetického zariadenia „BA, Nové Mesto, Jurská ul., NNK“ na pozemkoch registra C KN parc. č. 13410/1, 13410/8, 13410/9, 13410/10 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave na zabezpečenie pripojenia stavby „Obytný súbor 6 RD – Jurská“ 14.12.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore