Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Právnik/právnička 22.04.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Juraj Roščák, rok narodenia: 1980 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.05.2022 21.04.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Juraj Roščák, rok narodenia: 1980 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.05.2022 21.04.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Juraj Roščák, rok narodenia: 1980 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.05.2022 21.04.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu PRÁVNIK/PRÁVNIČKA na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 21.04.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Čiastočná uzávierka miestnej cesty III. triedy Tupého ulica (v dĺžke cca 50,00 m, v úseku oproti domu č. 17 a 19) v termíne: 25.04.2022 od 8.00 hod. - 29.04.2022 do 17.00 hod. 21.04.2022 Povolenie
Oddelenie investícií a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - "Obnova bytového domu Pluhová 75-77 v Bratislave“ so súp. č. 946, na pozemkoch parc. č. 12841 v katastrálnom území Nové Mesto 21.04.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Úprava bytu č.32/ 8. poschodie“, bytového domu na ulici Piešťanská 5, parcelné číslo 11796/5, súpisné číslo 1639 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.04.2022 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„RD AHOJ BRIEŽKY POSPÍCHALOVÁ“, miesto stavby: parc. číslo 4355/8, katastrálne územie Vinohrady 11.04.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa VNK“ časť SO01 VN Káblové vedenie v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.04.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. „E“ parc. č. 19269/1, k. ú. Vinohrady, v zeleni pri rázcestí cestných komunikácií Cesta na Kamzík a Kamzíkov vrch v Bratislave 11.04.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia Výberovej komisie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka EKO-podniku verejnoprospešných služieb dňa 28.03.2022 o 16:00 hod. 04.04.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zastavenie správneho konania o umiestnení stavby s názvom: „ Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 04.04.2022 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prerokovanie Návrhu riešenia Urbanistickej štúdie zóny areál Palma, Bratislava v termíne od 06.04.2022 do 09.05.2022 04.04.2022 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Moravská, Škultétyho v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov od 11.04.2022 do 31.07.2022 31.03.2022 Povolenie
Oddelenie investícií a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Eva Hercegová, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 14.04.2022 30.03.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte č. 31/8p.“ na Piešťanskej ulici č. 5, na pozemkoch parc. č. 11796/5 a 11796/6, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 29.03.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Inšpektor/ka verejného poriadku 28.03.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Kamenné sady 2021" 28.03.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Odstránenie systémových porúch lodžií“ bytového domu so súpisným číslom 1315, na pozemku parc. č. 12211/2, na ul. Vajnorská č. 43, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.03.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore