Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinné domy KURUCOVA, Kurucova ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 05.12.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022 05.12.2019 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Inštalácia záložných zdrojov napájania pre kliniku traumatológie v Nemocnici akad. L. Dérera Kramáre, Limbová č. 5 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 04.12.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: RODINNÉ RADOVÉ DOMY A/B/C Radové RD, Tupého ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 04.12.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3719/2 v k. ú. Vinohrady na Jeséniovej ulici v Bratislave 04.12.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Novostavba rodinného domu na pozemkoch reg. KN-C parc.č. 4437/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.12.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Stavebné úpravy a rekonštrukcia bytu č. 4“ na 2. poschodí bytového domu súp. č. 3107, na ul. Odborárska č. 46-48 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13444/14 v kat. území Nové Mesto 04.12.2019 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“ na pozemkoch 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183, a 6712/187, k. ú. Vinohrady v Bratislave 03.12.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na ul.Československých parašutistov 13,15,17,19 na pozemku parc.č. 12200/6, 12200/7, 12200/8 a 12200/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 03.12.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 21229/1 a C-KN 21283/2, katastrálne územie Nové Mesto, Nobelova ul. a že je zhotovená v súlade s podmienkami podľa stavebného zákona. 02.12.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu opatrovateľka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 02.12.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku C-KN, parc. č. 17063/22, katastrálne územie Nové Mesto, ul. Stará Vajnorská 02.12.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Odstránenie porúch, obnova a zateplenie bytového domu„ na ulici Kominárska č.6, súpisné č. 142 na pozemkoch parc. č. 11462/8 a 21996/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.12.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 23053/14 v k. ú. Nové Mesto (Ulica Stará Vajnorská v Bratislave) 02.12.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
PEPPERS s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č. 529 v úradných hodinách, v termíne do 13.12.2019 28.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12686 k. ú. Nové Mesto, na Gavlovičovej ulici v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA - Vtáčnik“ – SO 511 STL Plynovod na pozemku parc. č. 4859/1, 4868, 4873/1, 4873/41, 4885, 4897/3, 4853/3, 4847, 4846, 4824/1, 4873/39 v katastrálnom území Vinohrady 27.11.2019 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na bližšie neurčenom pozemku evidovanom na liste vlastníctva č. 7267 27.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13664/137, k. ú. Nové Mesto, na Turbínovej ulici v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rodinný dvojdom - novostavba“ na pozemku parc. č. 4791, 4792/2 a 4789/2, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore